• Novinky

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin
      • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

      • Počas letných prázdnin v júli a auguste sú stránkové hodiny v týchto časoch:

       Pondelok          9.00 hod. - 12.00 hod.

       Utorok              9.00 hod. - 12.00 hod.

       Streda               9.00 hod. - 12.00 hod.

       Štvrtok              9.00 hod. - 12.00 hod.

       Piatok                9.00 hod. - 12.00 hod.  

     • Slávnostné ukončenie šk.roka
      • Slávnostné ukončenie šk.roka

      • Ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2020 so začiatkom o 9.00 na školskom dvore.

     • Premiéra a hneď na jednotku - obrovský úspech v súťaži Puškinov pamätník
      • Premiéra a hneď na jednotku - obrovský úspech v súťaži Puškinov pamätník

      • Súťaž Puškinov pamätník  je celoslovenská súťaž v prednese ruskej poézie a prózy, pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova a primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej. V súvislosti s epidémiou organizátori celoslovenskej  súťaže Puškinov pamätník pristúpili k netradičnej forme organizácie. Podmienkou účasti bolo zaslanie videonahrávky s prednesom recitátora.

       Z našej školy hneď do boja sa pustili tri recitátorky – Alexandra Pavlovová (VI.B), Sofia Drožetská ( VIII.B), ktoré už mali skúsenosti v tejto súťaži a nováčikom bola Sofia Čorňáková( VIII.B).

       Na súťaž poslali svoje videá žiaci základných a stredných škôl z 56 obcí Slovenska. Súťažilo sa v štyroch kategóriách : poézia a próza  - základná škola, poézia a próza  - stredná škola. Porota vybrala v každej kategórii troch súťažiacich a medzi nimi bola naša žiačka Sofia Čorňáková( VIII.B) v kategórii poézia.

       20.06.2020 v Lučenci v miestnom kine  sa postavili  pred odbornú porotu 12 súťažiacich z každej kategórii. Po vystúpení operných spevákov : Martina Babjaka, Ota Kleina, Martina Malachovského a Daniela Buranovského,  moderátorka Iveta Malachovská  slávnostné vyhlásila víťazov celoslovenskej súťaže . Za podpory rodičov a p. učiteľky S.Glosarovej Sofia kráčala na pódium ako víťazka celoslovenskej súťaže . Za svoju snahu a  námahu bola patrične odmenená – okrem darčekov žiačka dostala peňažný dar vo výške 500 eur.

       Kategória poézia- Základné školy:

       1.     miesto : Sofia Čorňáková- Budkovce

       2.     miesto : Kornel Oravec- Lučenec

       3.     miesto :  Peter Ondrik- Michalovce 

       Predseda súťaže:

       PaedDr. Augustín Čisár  

       Touto cestou chcem sa  poďakovať nielen Sofii Čorňákovej, ale  aj žiačkam Alexandre Pavlovovej a Sofii Drožetskej za šírenie dobrého mena našej malej obecnej školy, ktorá má veľké talenty. Teším sa na spoluprácu aj v ďalšom šk.roku.

       Vaša učiteľka ruského jazyka S.Glosarová.

       Pozrite si reportáž z TA3: Puškinov pamätník

        

     • KLOKAN
      • KLOKAN

      • Medzinárodná matematická súťaž  KLOKAN sa už veľa rokov teší veľkej obľube aj na našej škole. Nebolo tomu inak ani tento školský rok.  Mimoriadna situácia si vyžiadala mimoriadne riešenia a tak sa tento rok súťažilo viacerými spôsobmi. Žiaci prítomní v škole súťažili tradičným spôsobom, formou testu a pre ostatných boli testy sprístupnené online. Matematické sily si vyskúšalo 40 žiakov našej školy.

     • INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
      • INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

      • Škola zabezpečuje pre prvákov nákup zošitov potrebných do 1. ročníka:

       --  predpisové zošity – 6,50 €

       -- anglický jazyk – 2 €

       -- zošity na všetky predmety, výkresy, žiacka knižka, slovníček.... 4,50 €

       Poplatok 13 eur môžete priniesť na sekretariát  Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355 do 30. 6. 2020. V prípade, že sa rozhodnete poplatok neuhradiť, je potrebné aby ste si tieto zošity pre svoje dieťa zabezpečili  Vy.

     • Pokračujeme v otváraní tried
      • Pokračujeme v otváraní tried

      • V súlade s opatrením ÚVZ SR a   Rozhodnutím MŠVVaŠ SR od  22.6.2020 otvárame  základnú školu aj pre prihlásených žiakov  6. až 9. ročníka (prihlásiť sa môžete cez EduPage alebo u triednych učiteľov)  za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení:

       • pri ceste do školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
       • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rezervné rúško má v uzavretom vrecku v taške. Prvý deň pred vstupom do budovy školy zákonný zástupca predkladá vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podpísaný zákonným zástupcom žiaka - viď. Príloha- Vyhlásenie o zdravotnom stave) alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni,
       • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces,
       •  pri vstupe je zabezpečená dezinfekcia rúk pre všetky osoby,
       • odporúčané je  minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou,
       • žiaci, ktorí do školy 22.6.2020 nastúpia, sa vzdelávajú podľa upraveného  rozvrhu hodín. Žiaci, ktorí nie sú prihlásení pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou cez Edupage.
       • príloha- Vyhlasenie_zakonn._zast._o_zdrav._stave_ziaka.pdf​​​​​​​
     • Vážení rodičia,
      • Vážení rodičia,

      • život sa začína pomaly vracať do starých koľají. Vaše deti (0.až 5.roč.) majú možnosť znova denne dochádzať do školy a Vy do svojej práce. Žiaci 6. až 9. ročníka naďalej pokračujú vo vzdelávaní dištančnou online formou.

       Vieme, že za uplynulé obdobie boli nároky na Vás kladené vyššie ako inokedy. Niektorí z Vás dochádzate do práce, iní pracujete z domu, no každý z Vás má na starosti žiaka a potrebuje okrem svojich povinností viac či menej nahradiť aj prácu učiteľa. Rodičia žiakov 0. až 5. ročníka veríme, že ste to zvládli bez väčších problémov a od 1.6.2020 sa znova ujmeme našej úlohy v škole. Rodičia žiakov, ktorí do školy nenastúpia veríme, že sa nám naďalej bude dariť pri vzdelávaní cez počítač alebo formou pracovných listov.

         Je niekoľko pozitív, ktoré nám pandémia priniesla, za jedno z nich považujeme nutnosť užšej spolupráce medzi školou a rodinou. Ako jednu z foriem spolupráce Vám ponúkame možnosť konzultácií s našou školskou psychologičkou – PhDr. Ivana Tomovčíková a školskou špeciálnou pedagogičkou – PaedDr. Eva Timárová. Oblasti, s ktorými sa na ne môžete obrátiť, sú predovšetkým: • prekonzultovanie prístupov, spôsobov a foriem vzdelávania Vášho dieťaťa, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

       • riešenie výchovných ťažkostí,

       • riešenie problémov v rovesníckych vzťahoch vrátane šikanovania,

       • riešenie osobnostných ťažkostí (strach, hnev, nízka motivácia...)

        

       Ak teda cítite potrebu poradiť sa o tom, ako ďalej postupovať v oblasti výchovy či vzdelávania Vášho dieťaťa, našu školskú psychologičku a školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať prostredníctvom školského telefónu 0910 953 876 alebo E-mail kontaktom:  psychologzsbudkovce@gmail.com

       specialnypedagogzsbudkovce@gmail.com

     • Informácie o organizačnom zabezpečení vyučovania od 1.6.2020
      • Informácie o organizačnom zabezpečení vyučovania od 1.6.2020

      • V súlade s opatrením ÚVZ SR a   Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020  zriaďovateľ  a riaditeľka ZŠ  Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355  otvárajú základnú školu pre prihlásených žiakov  od 1.6.2020 za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení:


       1. Prevádzka základnej školy v tomto období bude od 7:00 do 15:00.
       2. Maximálny počet detí v triede/v skupine ŠKD: 20.
       3. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ  ZŠ  zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny. K zmene dôjde až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov. 
       4. Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzajú do školy a odchádzajú zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 
       5. Vzhľadom na minimalizovanie počtu osôb je žiak v daný deň do školy sprevádzaný iba jedným zákonným zástupcom a platí zákaz vstupu zákonného zástupcu do budovy školy.
       6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rezervné rúško má v uzavretom vrecku v taške.
       7. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovnovzdelávací proces.
       8. Prvý deň pred vstupom do budovy školy zákonný zástupca predkladá vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podpísaný zákonným zástupcom žiaka - viď. Príloha- Vyhlásenie o zdravotnom stave),alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
       9. Každý deň bude zabezpečený ranný zdravotný filter – ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.  Ak bude pri rannom filtri zistená zvýšená teplota, žiak nevstupuje do budovy školy, odchádza s rodičom, alebo bude rodič kontaktovaný, aby si neodkladne prišiel pre žiaka a žiak bude izolovaný.
       10. Žiaci, ktorí do školy 1.6.2020 nastúpia, sa vzdelávajú podľa upraveného  rozvrhu hodín. Ročníky 6.-9. a žiaci, ktorí nie sú prihlásení pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. 

       Stravovanie:

       • v škole je od 1.6.2020 zabezpečené školské stravovanie v bežnej podobe,
       • stravovanie bude organizované tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali,
       • stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. 

       Príloha:

       Vyhlasenie_zakonn._zast._o_zdrav._stave_ziaka.pdf


      • Psychologické a špeciálno- pedagogické poradenstvo

     • POZOR ZMENA! ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
      • POZOR ZMENA! ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      • Zápis do 1. ročníka prebieha tento rok len elektronicky v termíne od 15. do 30. apríla 2020. V prípade, ak nemáte možnosť elektronického vyplnenia prihlášky, volajte na číslo 0911 413799 (zástupca školy).

       Ako je Vaše dieťa pripravené do školy? 

       Orientačne to zistíte pomocou dotazníka na stránke welcome-ideaTáto stránka Vám zároveň ponúka rozvojové aktivity, hry a námety pre prácu doma. 

       V prípade konzultácie ohľadom výsledku z dotazníka alebo ďalších otázok, neváhajte kontaktovať psychologičku školy - t.č. 0910 953 876, mail - psychologzsbudkovce@gmail.com

        

        

     • Ako si môžem zorganizovať deň?
      • Ako si môžem zorganizovať deň?

      • 7.00                 budíček (hygiena tela)

       7. 30                raňajky- zjem všetko, čo mám na stole

       8.00                 vyučovanie- MAT, SJL

       9.15-10.00       vyučovanie na STV2- Školský klub alebo ČT2

       10.00-10.15     desiata- ak je pekne, vonku na balkóne alebo dvore

       10.15-12.00     vyučovanie (PRI/BIO, VLA/GEO, ANJ, NEJ/RUJ, DEJ,CHE,FYZ)-tieto predmety si prestriedaj

       12.00               obed

       12.30-14.00     vyučovanie (TSV, INF, VYV, SKZ, FIG,HUV)

       14.00-18.00     vlastný program- stolové hry  a pod.

       18.00-19.00      čítanie kníh, Detskej Biblie (modlitby z NAV)

       19.00- 20.00     necháš mamku a ocka pozrieť si Televízne noviny

                                píšeš, kreslíš vlastný denník (čo si zažil a urobil počas dňa)

        

     • Pozrite si...
      • Pozrite si...

      • Čo je koronavírus? Kde vznikol? Aj na tieto otázky nájdeš odpovede v tomto náučnom videu pre deti. Zároveň sa dozvieš ako sa šíri a ako sa máme chrániť pred týmto vírusom. Link:  čojeCorona

     • Som doma...
      • Som doma...

      • Milí rodičia a žiaci,

       posledné dni sa u nás, aj v celom svete odohráva veľa…, áno mám na mysli Corona virus. Ľudia sú rôzni, rovnako rôzne sú aj ich reakcie na rovnaký podnet, či situáciu. Niektorí si za každú cenu robia srandu, iní sa hnevajú, iní sú vydesení a začínajú panikáriť. Pretože je rozumné chrániť si vlastné zdravie, aj fyzické aj psychické, skúsme sa na túto situáciu pozrieť aj inak...Pravdepodobne ste si aj vy veľakrát v škole/v práci želali byť už doma. Kolotoč povinností, krúžkov a neustáleho zhonu nás robil častokrát unavenými. Táto epidémia nám ponúka ostať doma a spomaliť. Doma, kde rodina nie je zrušená, príroda nie je zrušená, ani hudba, čítanie, spev nie sú zrušené, a ani smiech a nádej nám nikto nezakázal. Užime si to, čo máme a neriešme to, čo nie je k dispozícii.

       V nasledujúcom texte Vám posielam zopár tipov ako zrelaxovať, a uvoľniť tak myšlienky a emócie, a ako efektívne využiť čas doma. Nezabúdajme prosím, že aj stav nudy môže byť zdrojom výborných nápadov.  Zabavte sa 😊

       1. Vyzujte sa a pomaly sa prechádzajte po miestnosti. Svoju pozornosť zamerajte na dotyk nôh na podlahe, vnímajte svoje prsty, vankúšiky pod nimi, klenbu nohy, päty, kotníky, lýtka...všimnite si, ako sa napínajú a uvoľňujú, v ktorých miestach a v akom momente sa dotýkajú zeme. Je táto podlaha príjemná? Aké ďalšie vlastnosti má? Chladná, teplá, drsná, hladká, rovná, s hrbolčekmi, zárezmi....? chvíľku to skúmajte a uvedomte si, čo sa deje s vašim dychom, pocitom napätia...je stále tu? Mení sa? Pokračujte, kým zaregistrujete zmenu a uvedomíte si, že ste sa upokojili.
       2. Zatraste celým telom. Začnite vrtieť prstami na nohe, potom na druhej, potom kotníkmi a nakoniec celou končatinou. Tak isto postupujte aj s rukou – prsty, predlaktie, paže.
       3. Predstavte si , že ste na pokojnom mieste, kde sa cítite príjemne...čo je okolo vás? Kde ste? Ako to tam vyzerá? Nechajte sa touto predstavou chvíľu unášať, kým pocítite telesný pokoj.
       4. Privoňajte si k niečomu, čo máte radi.
       5. Kreslite alebo maľujte....je úplne jedno, čo budete kresliť a či máte nejaké nadanie alebo nie. Samotná činnosť kreslenia, či vyfarbovania, maľovania je upokojujúca. Rovnako aj modelovanie z plastelíny, či presýpanie piesku pomedzi prsty....použite, čo máte k dispozícii
       6. Pomaznajte sa s domácim maznáčikom (ak máte). Pohlaďte ho, posaďte si ho na seba, pozrite sa mu do tváre, sledujte, ako dýcha, akú má teplú srsť, alebo pokožku...buďte v tomto okamihu TU A TERAZ.
       7. Doprajte si teplý kúpeľ alebo sprchu. Zabaľte sa do teplej deky a hrejivých ponožiek. Chvíľu len tak pokojne ležte. Nechajte teplo prenikať celým svojím telom. Môžete skúsiť dychové cvičenie a sledovať, ako vzduch vchádza do vášho tela, kde sa dotýka nozdier, ako putuje krkom až do brucha a ako sa mení pri výdychu.
       8. Poskladajte puzzle.
       9. Pustite si hudbu, ktorú máte radi.

        

       Ďalšie tipy na to, čo robiť, keď sme doma....

       1. Lúštite krížovky, sudoku, hádanky, hlavolamy....je to úplne na Vás, čo si zvolíte.
       2. Naučte sa niečo nové, napr. cudzie slová.
       3. Hand-made –vyskúšajte tvoriť niečo nové, internet je plný tutoriálov, ako na to...
       4. Pomôžte doma s upratovaním, pretrieďte si skriňu, hračky, vyčistite akvárium, či iné príbytky zvieratiek, ktoré máte doma. Pretrieďte staré a nepotrebné veci...
       5. Poprezerajte si staré fotky, zaspomínajte na milé situácie, ak to zvládnete, preneste sa na chvíľu do príjemných zážitkov....nalaďte sa pozitívne
       6. Zacvičte si, zatancujte. Stoličkový tanec v kruhu najbližšej rodiny môže byť zábava. A okrem zábavy pomoc pohybu posilnite aj pamäť.
       7. Rozprávajte sa – osobne s členmi rodiny doma, či cez telefón a internet, budujte vzťahy, zaujímajte sa o druhých ľudí. Ak neviete s kým, využiť môžete anonymné a bezplatné linky dôvery , napr https://ipcko.sk/chatova-poradna/ , linku detskej istoty 116111, či Linku dôvery Nezábudka Ligy za duševné zdravie pre dospelých 0800 800 566. Kontaktovať môžete aj mňa, prostredníctvom mailu - skolskypsychologzsbudkovce@gmail.com
       8. Zahrajte si spoločenské hry, ak máte doma s kým....alebo vymyslite nejakú vlastnú J
       9. Pridajte ďalšie nápady ....a hlavne nezabúdajte ostať pokojní, urobíte tým obrovskú službu Vášmu zdraviu ;)

        

       Nezabúdajme, byť doma je jedným z najúčinnejších opatrení. Buďme zodpovední a trpezliví. Veď po každej búrke vyjde slnko.

       S pozdravom psychologička ZŠ Ivana Tomovčíková. 

        

     • Prihlasovacie údaje do Edu Page
      • Prihlasovacie údaje do Edu Page

      • Triedni učitelia majú k dispozícii prihlasovacie údaje žiakov do Edu Page. Ak potrebujete prihlasovacie údaje, kontaktujte triednych učiteľov.

     • Usmernenie k prerušeniu vyučovania z dôvodu šírenia respiračného ochorenia
      • Usmernenie k prerušeniu vyučovania z dôvodu šírenia respiračného ochorenia

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

       prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

        

       V zmysle tohto usmernenia počas prerušenia vyučovania budú vyučujúci zasielam žiakom cez portál Bez kriedy alebo cez program AsC agenda pracovné listy a úlohy na samostatnú prácu v rozsahu, ktorý žiaci zvládnu doma samostatne za použitia učebníc. Ostatné pokyny k samostatnej práce nájdu žiaci v zaslaných materiáloch. Prosíme rodičov o spoluprácu pri zodpovednom vypracovaní týchto úloh. Ide o vzdelanie a budúcnosť našej mladej generácie, z ktorých potrebujeme vychovať zodpovedných a uvedomelých občanov.

        

     • Oznam
      • Oznam

      • Od 12.3.2020 do 16.3 2020 (vrátane) je udelené mimoriadne voľno z dôvodu výskytu respiračných ochorení podobných chrípke a vysokého počtu chýbajúcich žiakov. Nástup do školy je 17. 3.2020 (utorok).