• Projekt SME IN - Inklúzia

    • Názov projektu:

     SME IN–Inklúzia v praxi jednej školy

     dopytovo-orientovaný projekt

      

     Trvanie projektu:

     január 2018 – december 2020

      

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

     a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

      

     www.esf.gov.sk           www.minedu.gov.sk

      

     Hlavný cieľ projektu:

     • zvýšiť školskú úspešnosť našich žiakov vrátane úspešnosti žiakov s ŠVVP a žiakov ohrozených školským neúspechom s očakávaným výsledkom premietnutým do rastúceho počtu žiakov, ktorí zlepšia svoje výsledky v národných meraniach Testovanie 5 a Testovanie 9.

      

     Hlavná aktivita projektu - Celodenný výchovný systém:

     • je kľúčovou časťou inkluzívneho modelu našej školy,
     • odstraňujeme bariéry vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia žiakov, z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí a pod.
     • je tvorený hlavným vyučovacím časom a mimovyučovacím časom počas ktorého intenzívne pracujeme so žiakmi s ŠVVP alebo zo SZP  alebo so žiakmi ohrozenými školským neúspechom. V čase mimo vyučovania môžu žiaci  využívať ranný a popoludňajší klub.

      

     Ranný klub (od 7:00 – 7:40 v triede 3.Cš – pavilón Murgaša)

     Poobedňajší klub (od 12:30 –do 14:30 v triede 3.Cš – pavilón Murgaša):

     • miesto pre žiakov, kde sa môžu pripravovať na vyučovanie, vypracovať domáce úlohy, hrať sa, rozprávať sa so spolužiakmi, využívať pomôcky, ktorými škola disponuje s cieľom získať pozitívny vzťah k vzdelávaniu sa, zvýšiť svoju úspešnosť vo výchovno-vzdelávacom procese.
     • príležitosť pre spojenie žiakov z tzv. intaktnej skupiny so žiakmi, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení.
     • činnosť organizujú pedagogickí asistenti.