• Projekt SME IN - Inklúzia

    •                                                             

     Hlavný cieľ projektu:

     • zvýšiť školskú úspešnosť našich žiakov vrátane úspešnosti žiakov s ŠVVP a žiakov ohrozených školským neúspechom s očakávaným výsledkom premietnutým do rastúceho počtu žiakov, ktorí zlepšia svoje výsledky v národných meraniach Testovanie 5 a Testovanie 9.

                                                                                                          

     Hlavná aktivita projektu - Celodenný výchovný systém:

     • je kľúčovou časťou inkluzívneho modelu našej školy,
     • odstraňujeme bariéry vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia žiakov, z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí a pod.
     • je tvorený hlavným vyučovacím časom a mimovyučovacím časom počas ktorého intenzívne pracujeme so žiakmi s ŠVVP alebo zo SZP  alebo so žiakmi ohrozenými školským neúspechom. V čase mimo vyučovania môže žiaci  využívať ranný a popoludňajší klub.

      

     Ranný klub (od 7:00 – 7:40 v triede 3.Cš – pavilón Dielňa)

     Poobedňajší klub (od 13:00 – max do 15:00 v triede 3.Cš – pavilón Dielňa):

     • miesto pre žiakov, kde sa môžu pripravovať na vyučovanie, vypracovať domáce úlohy, hrať sa, rozprávať sa so spolužiakmi, využívať pomôcky, ktorými škola disponuje s cieľom získať pozitívny vzťah k vzdelávaniu sa, zvýšiť svoju úspešnosť vo výchovno-vzdelávacom procese.
     • príležitosť pre spojenie žiakov z tzv. intaktnej skupiny so žiakmi, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení.
     • činnosť organizujú pedagogickí asistenti, ktorí sú zamestnaní cez tento projekt.