• Projekty školy

     • Projekty školy

     • Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 realizuje projekty:

       

      Bezpečná škola pre všetkých

       

      V minulosti riešil učiteľ v rámci výchovno-vzdelávacieho systému všetko sám. Postupom času sa však nároky na učiteľa zvyšovali a dnes môžeme povedať, že učiteľ je zaťažený riešením množstva úloh, a čas na samotnú výučbu či jej prípravu sa znižuje. Nemôže úspešne zvládať prípravu na vyučovanie, vyučovanie, vzdelávanie, písanie projektov, rozbujnenú administratívu, robiť právnika, psychológa, sociálneho asistenta  robiť množstvo ďalších vecí, ktoré mu rok čo rok pribúdajú do jeho povinností.

      Ak chceme, aby žiaci dosahovali čo najlepšie výkony, je nutné prinavrátiť učiteľovi jeho postavenie – nech učiteľ je učiteľom a venuje  sa v maximálnej miere výchove a vzdelávaniu. Vytvorme mu podmienky, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať jeho výkon, podmienky ktoré mu umožnia venovať sa a rozvíjať každého žiaka.

      Začali sme s budovaním bezpečnej školy. V marci 2013 sme vytvorili originálny projekt – Školské bezpečnostné oko. Ide o dvoch zamestnancov, ktorý neustále dozerajú na dodržiavanie školského poriadku, pomáhajú pedagógom pri vyučovaní ak niektorí žiaci narúšajú šk. poriadok, vykonávajú dozor nad žiakmi počas prestávok. Zriadili sme Školské bezpečnostné oko (ŠBO) – pre zvýšený dozor nad žiakmi hlavne počas prestávok, ale ak si to situácia vyžaduje aj počas vyučovacích hodín. Vytvorili sme podmienky pre kvalitnú prácu pedagógov,  zriadili sme pozíciu školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, asistentov učiteľa. Vytvoriť také prostredie môžeme ak budeme budovať bezpečnú školu a realizovať aj tieto úlohy:

      1. Aplikovať školskú politiku, ktorá bude preventívne predchádzať možným konfliktom, rôznym formám šikanovania, xenofóbii a ďalším negatívnym javom (drogy).  Skvalitňovať prácu školského bezpečnostného oka.  Šikanovanie je fenomén, pred ktorým nemôžeme zatvárať oči. Skoro vždy sa to začína nevinne, a často sa to končí tragicky. Je preto potrebné pripraviť a úspešne aplikovať postup na obmedzenie šikanovania, jeho výsledkom bude zlepšenie celkovej klímy v škole, disciplíny, poriadku, zníženie vandalizmu a väčšia spokojnosť detí i rodičov, čo povedie k lepším vzdelávacím výsledkom a zvýšeniu kreditu školy ako takej.
      2. Predchádzať psychickému tlaku na žiaka,  školským psychológom vytvárať programy a aktivity na podporu žiackej osobnosti, zvládnutie životných situácii. Vyrastať a dospievať nie je také jednoduché ako to vnímame, keď už sme dospelí. Mnohokrát zľahčujeme žiacke problémy a oni potom hľadajú odpovede medzi takzvanými kamarátmi. Už druhý rok máme na škole psychológa, ktorý aktívne pracuje so žiakmi, rodičmi, je poradným odborným zamestnancom pre pedagógov. Počas školských rokov budeme vytvárať poradenstvo pre žiakov a to individuálne ale aj skupinové na zvládnutie toho, s čím si žiaci nevedia sami poradiť.
      3. Aktívnymi nástrojmi  vytvoriť krízovú intervenciu -  zlepšiť dochádzku a podmienky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Životné podmienky mnohých rodín sú pomerne skromné. Problémy ako zabezpečiť bežný chod domácnosti má takmer polovica rodín žiakov. Nedostatok finančných prostriedkov má následok  záškoláctvo, nenosenie učebných pomôcok, nevedenie žiakov ku pravidelnej domácej príprave. Dostávame sa do začarovaného kruhu. Riešenie vidíme v zriadení Školského  centra pomoci alebo Strediska krízovej intervencie. Špecializovaný sociálny poradca – odborný zamestnanec v spolupráci so školským psychológom by pomáhal riešiť životné situácie rodín našich žiakov. Vytvorí fungujúci kanál medzi rodičmi a učiteľmi, aby tak odbremenil učiteľov od riešenia otázok záškoláctva, zabezpečenie učebných pomôcok  a vytváral by podmienky pre zlepšenie spolupráce rodiny a školy.
      4. Podporiť kooperáciu medzi pedagógom,  školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, špecializovaným sociálnym poradcom a tak zlepšiť riešenie najčastejších problémov v škole (slabá dochádzka, absencia pomôcok a domácej prípravy žiakov, slabý záujem o vzdelávanie). Chceme vytvoriť fungujúci model spolupráce na zamedzenie šírenia šikanovania, zníženie prejavov agresivity žiakov a zníženia možnosti šírenia negatívnych javov.

      Každý z nás si praje pre svoje dieťa  motivujúce prostredie. Prostredie, kde sa dieťa cíti príjemne a je šťastné . V  škole strávi žiak viac než polovicu času zo svojho aktívneho dňa. Preto by tento čas mal byť pre žiaka obohacujúci a mal by sa v škole cítiť dobre a bezpečne. Zvlášť, keď si uvedomíme, že v súčasnosti hlavne  mladých ľudí  ohrozuje množstvo negatívnych pre žiakov ťažko zrozumiteľných faktorov. Práve škola by mala byť tým miestom, kde chodia deti - žiaci  radi

      História kráča s nami

        Sami to poznáte, história to sú roky, udalosti, panovníci, kto by sa v tom nestratil. Poznať však svoju obec, svoj región by mal každý občan. Sme hrdí, že  naša obec Budkovce a aj samotná škola v Budkovciach má bohatú históriu.  Priblížiť udalosti z čias minulých, tak aby  to žiakov zaujalo, aby si to pamätali aj bez memorovania nás viedlo vytvoriť unikátny projekt História kráča s nami. Impulzom bola prvotná myšlienka pani riaditeľky Viery Vajsovej naučiť žiakov o histórii obce bez kníh cez zážitok.

                  Projekt je koncipovaný zo štyroch samostatných aktivít konajúcich sa pravidelne každé dva roky  pod záštitou obce Budkovce. Na počesť šľachtických rodov, ktoré v minulosti výrazným spôsobom ovplyvnili život v obci, sme sa rozhodli pomenovať jednotlivé časti  projektu: Buttkay beh, Wiczmándyho slovo, Lobkowicov turnaj, Szirnayho výstava. Kto to boli a čím sa zapísali tieto rody do dejín si pripomíname pravidelne pri realizácii aktivít.

      Buttkay beh –prvá zo štyroch aktivít preveruje našich žiakov v behu. Beh sa symbolicky odohráva v okolí kaštieľa, ktorý bol v minulosti sídlom rodiny Buttkayovcov.  Beh má 7 vekových kategórii.  Cieľom je podporiť športovú aktivitu našich žiakov a vhodnou motiváciu ich nabudiť k pravidelnému aktívnemu pohybu.

      Wiczmándyho slovo – medzinárodná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti našich žiakov a žiakov našich partnerských škôl. Prostredníctvom naštudovania divadelnej hry podporujeme rozvoj učenia sa a komunikácie v cudzích jazykoch, nezabúdajúc pritom ani na materinský jazyk. Téma je jednotná pre všetky partnerské školy. Divadelná hra je v materinskom jazyku, podmienkou však je, aby aspoň jedna z postáv rozprávala v cudzom jazyku. Táto prehliadka umožňuje žiakom rozšíriť si svoje obzory a vypočuť si aj iné európske  jazyky , ktoré sa na našej škole nevyučujú najmä poľský a český jazyk.

      Lobkowitzov turnaj –  turnaj  škôl v športových hrách. Najpríťažlivejšou  voľnočasovou aktivitou našich žiakov je futbal a volejbal, preto pravidelne usporiadávame turnaje v týchto športových hrách. Ide o turnaj medzi školami. Navzájom súťažia školy z Spoločného školského úradu Vinné – ZŠ Zalužice, ZŠ Strážske a naša škola.

      Szirmayho výstava – výstava šikovnosti rúk človeka – výstava výtvarných a ručných prác žiakov, rodičov a priateľov školy. Vernisáž originálnych  diel sa koná vo vestibule Obecného úradu Budkovce a je otvorená širokej verejnosti. Hlavnou ideou je prezentácia šikovnosti a tvorivosti ľudí prostredníctvom ručných prác typických pre náš región. Nezabúdame ani na výtvarné talenty a významné osobnosti – rodákov,  ktorí v danej oblasti pôsobia. Výstavou ich diel chceme priblížiť ich tvorbu našim  obyvateľom.

      Od roku 2011, kedy sa začala písať história projektu, aktivity smerovali tak, aby rozvíjali žiakov po športovej, vedomostnej aj kultúrnej stránke. Veď je dôležité, aby sme poznali začiatok cesty života ľudstva, poznali cestu, po ktorej človek práve kráča, aby sme tak vedeli  hľadieť do budúcnosti.

      PRIJATIE ŽIAKOV STAROSTOM  OBCE

      Na začiatku, v roku 2004, bola otázka, ako  motivovať a oceniť žiakov, ktorí sa snažia a robia čo môžu, napriek tomu im k lepšej známke stále čosi chýba. Ako ich  povzbudiť, aby vo svojom snažení vytrvali?  Riešenie vyústilo z dobrej kooperácie školy a jednotlivých obcí. Riaditeľstvo školy v spolupráci so starostom obce Budkovce Mgr. Mariánom Uhrinom a starostami obcí školského obvodu – Dúbravka, Malé Raškovce, Zemplínske Kopčany, Slávkovce, Sliepkove, Hatalov   sa dohodli, že každý rok v júni ocenia žiakov za ich výrazný kvalitatívny posun v akejkoľvek oblasti – v učení, v správaní, aktivity v triede, snahy zlepšiť svoje výsledky.  Návrhy na ocenenia dávajú  triedny učitelia. Chceli sme, aby to bolo pre žiakov výnimočné.  Dôraz kladieme nielen na výber žiakov, ale aj na detaily celej aktivity. Žiaci sú oceňovaní v obradnej miestnosti Obecného úradu Budkovce za účasti všetkých starostov. Po krátkom programe, sú  starostom predstavení navrhnutí žiaci. Starostovia a riaditeľka školy ich ocenia pamätným listom a praktickým drobným darčekom. Nechýba ani spoločná fotografia.

      Akýkoľvek darček poteší, ale zážitok je na celý život.

       

       

       

      VEDMA

      Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít

      Aktivity :

      1.1 Príprava mater. a technického zabezpečenia tried, školenie pedagógov - práca s technikou, možnosti jej využitia

      1.2 Príprava a realizácia otvorených hodín

      2.1 Aktivizácia a vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      2.2 Tvorba nových učebných materiálov pre výchovný smer a ich overovanie v praxi

      2.3 Tvorba obsahu nového predmetu Škola života

      2.4 Konzultačné stretnutia pedagogických zamestnancov s odborným radcom

      2.5 Vytvorenie internej učebnej pomôcky Moja obec so žiakmi študijného smeru

      2.6 Činnosť školského divadla Sunny

       

      Dátum realizácie : 3/2010 - 2/2012

      Operačný program : Vzdelávanie

      Reforma systému vzdelávanie a odbornej prípravy / Premena tradičnej školy na modernú

       

      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES