Navigácia

Utorok 21. 11. 2017

Počet návštev: 2515546

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Novinky

 • Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce na základe § 2 ods.1 pís. a) zákona 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy oznamuje, že poskytuje dňa

  a) 16.11.2017 - (štvrtok) voľno žiakom všetkých ročníkov z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: zamestnanci školy absolvujú interaktívny tréning zvládania krízových situácií v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov,

 • V piatok 10.11.2017 sa v telocvični školy uskutočnila slávnostná Imatrikulácia prvákov. Stať sa naozajstným prvákom však nebolo jednoduché. Žiaci prvého ročníka preukázali svoju šikovnosť pri plnení rôznych úloh, ktoré si spoločne pripravili so svojimi pani učiteľkami. Najskôr ukázali, že vedia krásne spievať, ovládajú písmená i čísla a v neposlednom rade, že sú zdatní aj v tancovaní. Spolužiaci z prvého stupňa ich týmto do žiackeho cechu prijali. Nakoniec prváci vyjadrili „sľub prváka“ a slávnostne ich pani riaditeľka pasovala za prvákov, každý podal ruku pánovi zástupcovi, dostal sladkú odmenu a pamätný list. Na záver si spoločne všetci žiaci a pani učiteľky zaspievali a zatancovali.

 • Pozývame všetkých výchovných poradcov stredných škôl na Deň kariéry, ktorý sa uskutoční 22. 11.2017.

 • Pre žiakov 5. ročníka sa uskutoční Testovanie 5 dňa 22. novembra 2017 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie nájdete na NÚCEM.

 • Každý z nás musí niečo stratiť
  a niečoho sa vzdať,
  je lepšie sa nevrátiť
  a len spomínať.
  

  J. Seifert

  Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých veriacich zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Je to dôležitá udalosť pre nás všetkých, pretože asi každý človek už stratil niekoho blízkeho. Podľa tradície, v Deň mŕtvych spomíname na našich mŕtvych, chodíme na cintoríny, upravíme hroby, zapálime sviečky....Zapaľovanie sviečok symbolizuje očistu. Aj žiaci prvého stupňa pod vedením svojich učiteliek, si zapálením sviečok pri pomníkoch v našej dedine uctili pamiatku zosnulých.