• Ochrana osobných údajov

    • INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zručuje smernica 95/46/ES 

      

      

     https://ppprotect.sk/dokument/zakladna-skola-budkovce/