• Projekt VEDMA Volíme

     • VEDMA v školskom roku 2010/2011

     • Základná škola Budkovce 355 v školskom roku 2010/2011

      realizuje projekt

      VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít :

       

      V školskom roku 2010/2011pokračujeme v realizácii projektu VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít týmito aktivitami : -1. práca so žiakmi formou záujmových útvarov so zameraním Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Informatika a na overenie metodických materiálov v praxi, -2. overovnie a úprava obsahu nového predmetu Škola pre život formou práce so žiakmi v záujmových útvaroch a na hodinách, -3. realizácia otvorených hodín s využitím multifunkčných tried, ktoré boli vybavené zakúpenou IKT technikou, hudobnými nástrojmi a ozvučovacou technikou, -4. zber podkladov pre vytvorenie internej učebnej pomôcky Moja obec, prezentácií , publikácií, krátkych dokumentárnych filmov o obciach nášho školského obvodu - t.j. Budkovce, Dúbravka, Slavkovce, Sliepkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce, -5. stretnutie pedagogických zamestnancov s odbornými radcami s cieľom prekonzultovať odborné otázky, týkajúce sa prípravy predmetu Škola pre život a úpravy nových materiálov pre predmety Hudobná výchova, Výtvarná výchohva, Informatika pre výchovný smer v rámci školského vzdelávacieho programu

       

       

      V rámci projektu VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít sme zriadili 4 multifunkčné učebne, ktoré majú zvýšiť efektivitu práce so žiakmi a umožnia učiteľom používať a vhodne spájať klasické metódy vyučovania a inovačné moderné formy ráce so žiakmi. Učebne sú vybavené počítačmi, interaktívnymi alebo e-Beam tabuľami, dataprojektormi, pripojením na internet a kamerovým systémom. Vytvorili sme aj jednu špeciálnu učebňu na vyučovanie hudobnej výchovy, ktorá je vybavená hudobnými nástrojmi a ozvučovacou technikou zakúpenou z prostriedkov získaných cez projekt VEDMA.