• Voľné pracovné miesta

    • Informácia o voľnom  pracovnom  mieste

      

     Riaditeľka Základnej školy Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 v zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných  miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

      

     Názov projektu: Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355

      

     Kategória voľných pracovných miest:

     • pedagogický asistent/asistentka –  1 pracovné miesto

     Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.1/2020 Z.Z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Pracovný pomer na dobu: určitú

     Platové podmienky: v zmysle platnej legislatívy

     Iné kritériá a požiadavky:

     • zdravotná spôsobilosť podľa §9 ods. 1 písm. c) a §16 zákona č.138/2019 Z.z.,
     • ovládanie štátneho jazyka podľa §9 ods. 1 písm. d) a §17 zákona č.138/2019 Z.z.,
     • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
     • osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa §9 ods.1 písm. b) a §15 zákona č.139/2019 Z.z.,
     • práca s počítačom.

      

     Požadované doklady:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania,
     • životopis vo forme europass,
     • motivačný list,
     • doklady o ukončenom vzdelaní,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov.

      

     Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  poštou alebo osobne najneskôr do 25.8. 2021 do 12:00 hod. na adresu: Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355, 07215 Budkovce.

     Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  ASISTENT  – neotvárať“.

     Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do základnej školy. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú  do ústneho pohovoru zaradené.

      

     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú telefonicky pozvaní na ústny pohovor.

     Ústny pohovor sa uskutoční dňa 27.8.2021 v budove Základnej školy Júlie Bilčíkovej (pavilón Júlie Bilčíkovej) v čase od 9:00 hod.

     Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie
     v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

      

     V Budkovciach, dňa 16.8. 2021

      

     PaedDr. Viera Vajsová

     riaditeľka ZŠ