• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355
  Adresa školyŠkolská č. 355, 072 15 Budkovce
  Telefón056 6493126
  E-mailriaditel@zsbudkovce.sk
  WWW stránkazsbudkovce.edupage.org
  ZriaďovateľObec Budkovce

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Viera Vajsová68845110911 951 887riaditel@zsbudkovce.sk
  ZRŠMgr. Ján Červeňak64931260911413799jan.cervenak@zsbudkovce.sk
  ZRŠMgr. Martina Bajužiková64931260911413806martina.bajuzikova@zsbudkovce.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Monika Matočíkovámonika.matocikova@zsbudkovce.sk
  pedagogickí zamestnanciIng. Jana Wiczmándyovájana.wiczmandyova@zsbudkovce.sk
  ostatní zamestnanciJana Cipošovájana.ciposova@zsbudkovce.sk
  zástupcovia rodičovBc. Edita Jónyová 
   Adela Sabovčíková 
   Marián Pavlov 
   Lenka Lešková 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Lenka Mrázová 
   Andrea Janusková 
   Jozef Zausin 
   Ján Medvec 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  MZ 1.-4. roč.Mgr. Alena Červeňákovávyučovacie predmety primárneho vzdelávania 
  MZ špeciálne triedy, ŠKD, 0-tý roč. Mgr. Erika Vagaskávšetky predmety vyučované v špeciálnycc triedach, v nultom ročníku 
  PK - vzdel. oblasť - Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a svet práce Mgr. Šaffo LukášFYZ,CHEM,BIO,MAT,INF, 
  PK - vzdel.oblasť - Jazyk a komunikáciaMgr. Červeňáková GabrielaSJL, ANJ, NEJ, RUJ,FIG 
  PK - vzdel. oblasť - Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra, Zdravie a pohybIng. Jana WiczmándyováDEJ, GEO, ŠKŽ, OBV, ET/NAV, VYV, HUV, TŠV 

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 373

  Počet tried: 20

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried122232331120 
  počet žiakov11403641494651542121370 
  z toho ŠVVP 1111221493245z toho 25 v špec. triedach
  z toho v ŠKD5222332     55 

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 34/ počet dievčat 15

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 40 / počet dievčat 17

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 5 / počet dievčat 3

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov001706 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení 14913 18
  prijatí 14913 18
  % úspešnosti 100100100100100 100

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCvMCvSjDEJDRVETVFIGFYZGEOHRCHUVHPVCHEIFV
  0. A            1  
  I. A1,83         1,391   
  I. B3,33         2,931,13   
  II. A1,26          1   
  II. B3,38          1   
  III. A1,82          1   
  III. B2,95          1,32   
  IV. A1,89          1,11   
  IV. B3,47          1,76   
  IV. Cš           1,63   
  V. A3,163,74  4    3,84 1,79   
  V. B2,052,45  1,95    2,6 1,15   
  VI. A2,783,11  2,78   3,062,89 1,44   
  VI. B2,432,52  2,67   2,482,76 1,52   
  VI. Cš 2  2,5   1,52,5 1,33   
  VII. A2,943,94  4  3,544,07 2,69 3,75 
  VII. B2,722,6  2,92  2,52,82,8 1,6 2,52 
  VII. Cš 2,86  2,86   3,712,43 1,29   
  VIII. A3,293,14  3,29   3,573,43 1,67 3,38 
  IX. A1,872,19  2   2,131,56 2 2,06 

  TriedaINFMATMIFNAVNEJOBNOBVPhpPCPPRACVPRVPPRIPrPKA
  0. A 2       1,36     
  I. A 1,83            1,87
  I. B 3,2            2,73
  II. A11,47            1,68
  II. B1,442,44            2,5
  III. A1,142,05        1,05 1,64  
  III. B1,682,63        1,42 2,58  
  IV. A1,162,32        1 1,47  
  IV. B1,882,88        1,12 3,47  
  IV. Cš 2,25        1,75    
  V. A2,054             
  V. B12,5             
  VI. A1,53   2,28         
  VI. B1,182,76   2,33         
  VI. Cš1,832,17   2    1,33    
  VII. A1,253,38   3,69         
  VII. B1,22,68  3,132,36         
  VII. Cš1,142,86   3,14    2    
  VIII. A1,333,29  3,22,81         
  IX. A1,132,38  1,831,56    1    

  TriedaREPRGZRGZaVVRKSRUJSJSJLSprSVPSKZTCHVTECHTSVTEVTVD
  0. A      2,271     1 
  I. A      21    1,09  
  I. B      3,531    1,13  
  II. A      1,741    1  
  II. B      3,191    1  
  III. A      2,141    1,05  
  III. B      31,21    1,53  
  IV. A      2,321    1,5  
  IV. B      3,881,59    2,12  
  IV. Cš      41,22    3,13  
  V. A      3,791,16 1,89 2,533  
  V. B      2,51 1,25 2,21,1  
  VI. A      3,111,17 1,44 2,611,61  
  VI. B      2,621,05 1,38 2,191,24  
  VI. Cš      1,671,17    2,33  
  VII. A      4,061,28   2,233,13  
  VII. B    2,73 2,761   1,841,43  
  VII. Cš      3,141,14    2,57  
  VIII. A    3,09 3,431,05   1,571,56  
  IX. A    2,67 2,191 1  1,07  

  TriedaVEUVAPVLAVoľnočasové aktivityVMRVYUVYVVzdelávacia oblasťZANZEMZVaZMP
  0. A      1,18    
  I. A      1    
  I. B      1,47    
  II. A      1    
  II. B      1    
  III. A  1,68   1,05    
  III. B  2,58   1,05    
  IV. A  2,42   1,05    
  IV. B  3,76   1,18    
  IV. Cš4 2,33   1,75    
  V. A      1,21    
  V. B      1    
  VI. A      1    
  VI. B      1,1    
  VI. Cš  2,5   1,17    
  VII. A      1,25    
  VII. B      1,28    
  VII. Cš      1,43    
  VIII. A      1    
  IX. A     11    

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  0. A111100
  I. A231940
  I. B191234
  II. A191900
  II. B181603
  III. A222200
  III. B201901
  IV. A221904
  IV. B191702
  IV. Cš9810
  V. A251907
  V. B212001
  VI. A231805
  VI. B212100
  VI. Cš7601
  VII. A2812115
  VII. B262330
  VII. Cš9702
  VIII. A211830
  IX. A211605

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  0. A111780161,821780161,8200,00
  I. A232441109,872441109,8700,00
  I. B192903200,462660183,6524316,80
  II. A192989161,252989161,2500,00
  II. B184153259,564058253,63955,94
  III. A222966134,822966134,8200,00
  III. B204028237,813354199,8067438,01
  IV. A222971160,722910157,48613,23
  IV. B194590278,783351204,11123974,67
  IV. Cš91394165,211182141,3321223,88
  V. A256608356,256029325,2357931,01
  V. B212401117,112365115,36361,75
  VI. A234582239,984087214,0349525,95
  VI. B223634169,153428159,592069,56
  VI. Cš71218247,421113227,9210519,50
  VII. A285362355,364397292,2696563,10
  VII. B266199238,425894226,6930511,73
  VII. Cš92274324,861927275,2934749,57
  VIII. A214905233,574569217,5733616,00
  IX. A212994187,132947184,19472,94

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  TestovanieSJL 5 - 2018 2843,5 
  Testovanie MAT 5- 2018 2837,4 
  Testovanie SJL - 9- 20192063,3 
  Testovanie MAT - 9 - 20192066,9 

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie poskytuje základná škola. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvý stupeň ZŠ (ISCED 1) žiak získa primárne vzdelanie. Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhý stupeň ZŠ (ISCED 2) žiak získa nižšie stredné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.


  ŠKVP -  ISCED 1

   

  0.      ročník

  Vzdelávacia oblasť

  predmet

  počet hodín

  Matematika a práca s informáciami

  matematika

  4

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk

  6

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  4

  hudobná výchova

  3

  Človek a svet práca

  pracovná výchova

  3

  Zdravie a pohyb

  telesná výchova

  2

  SPOLU

   

  22

   

   

  4.ročník

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  4.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  5 + 3

  anglický jazyk

  3

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

   

  4

  informatika

  1

  Príroda a spoločnosť

  prírodoveda

  1 + 1

  vlastiveda

  1 + 1

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  hudobná výchova

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  a športová výchova

  2

  SPOLU

   

  21 + 5

   

  ISCED 2 -rozšírenie disponibilných predmetov o všeobecno-vzdelávacie predmety - 8. a 9.r

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  8.ročník

  9.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  5

  5

  anglický jazyk

  3

  3

  druhý cudzí jazyk

   

  1 + 1

  1 + 1

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4 + 1

  3 + 2

  informatika

   1

  1

  finančná gramotnosť

  0 + 1

   

  Človek a príroda

  biológia

  1

  1

  fyzika

  1

  2

  chémia

  1

  1

  Človek a spoločnosť

  dejepis

  1 + 1

  1 + 1

  geografia

  1

  1

  škola pre život

  0 + 1

  0 + 1

  občianska náuka

  1

  1

  Človek  a hodnoty

  etická/ náboženská výchova

  1

  1

  Človek a svet práce

  technika

  1

   

  svet práce

  1

   

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

   

   

  hudobná výchova

   

   

  výchova umením

   

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná a športová výchova

  2

  2

  SPOLU

   

  25 + 5

  25 + 5

   

   

   

   

   

   

   

   

  ISCED 2 -rozšírenie disponibilných predmetov o predmety výchovného charakteru- 8. a 9.r.

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  8.ročník

  9.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  5

  5

  anglický jazyk

  3

  3

  druhý cudzí jazyk

   

  1

  1

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4

  3 + 1

  informatika

   1

  1

  Človek a príroda

  biológia

  1

  1

  fyzika

  1

  2

  chémia

  1

  1

  Človek a spoločnosť

  dejepis

  1 + 1

  1 + 1

  geografia

  1

  1

  škola pre život

  0 + 1

  0 + 1

  občianska náuka

  1

  1

  Človek a hodnoty

  etická/ náboženská výchova

  1

  1

  Človek a svet práce

  technika

  1

   

  svet práce

  1

   

  pracovné vyučovanie

  0 + 1

  0 + 1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  0 + 1

   

  hudobná výchova

   

   

  výchova umením

   

  1

   

  dramatická výchova

  0 + 1

  0 + 1

  Zdravie a pohyb

  telesná a športová výchova

  2

  2

  SPOLU

   

  25 + 5

  25 + 5

   

   

  inovovaný ŠKVP -  ISCED 1

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  1.ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  9

  8

  7 + 1

  7 + 1

  anglický jazyk

  0 + 1

  0 + 2

  3

  3

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4

  4

  4

  4

  informatika

  0 + 1

  0 + 1

  1

  1

  Príroda a spoločnosť

  prírodoveda

   

   

  1 + 1

  2

  prvouka

  1

  2

   

   

  Človek a spoločnosť

  vlastiveda

   

   

  1

  2

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

   

   

  1

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  2

  2

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  a športová výchova

  2

  2

  2

  2

  SPOLU

   

  20 + 2

  20 + 3

   23 + 2

  25 + 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ISCED 2 -rozšírenie disponibilných predmetov o všeobecno-vzdelávacie predmety

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  5

   

  5

  4 + 1

  5

  5 + 1

  anglický jazyk

  3 + 1

  3 + 1

  3

  3

  3 + 1

  druhý cudzí jazyk/

  finančná gramotnosť

   

   

  0 + 2

  0 + 2

  0 + 2

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4 + 1

  4 + 1

  4 + 1

  4 + 1

  5 + 1

  informatika

  1

  1

  1

  1

   

  Človek a príroda

  biológia

  2

  1

  2

  1

  1

  fyzika

   

  2

  1

  2

  1

  chémia

   

   

  2

  2

  1

  Človek a spoločnosť

  dejepis

  1

  1

  1

  1

  2

  geografia

  2

  1

  1

  1

  1

  škola pre život

  0 + 1

  0 + 2

   

   

   

  občianska náuka

   

  1

  1

  1

  1

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  technika

  1

  1

  1

  1

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

   

  Zdravie a pohyb

  telesná a športová výchova

  2

  2

  2

  2

  2

  SPOLU

   

  24 + 3

  25 + 4

  26 + 4

  27 + 3

  25 + 5

   

   

   

  ISCED 2 -rozšírenie disponibilných predmetov o predmety výchovného charakteru

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  5

   

  5

  4

  5

  5

  anglický jazyk

  3

  3

  3

  3

  3

  druhý cudzí jazyk/

  finančná gramotnosť

   

   

  0 + 2

  0 + 2

  0 + 2

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4

  4

  4

  4

  5

  informatika

  1

  1

  1

  1

   

  Človek a príroda

  biológia

  2

  1

  2

  1

  1

  fyzika

   

  2

  1

  2

  1

  chémia

   

   

  2

  2

  1

  Človek a spoločnosť

  dejepis

  1

  1

  1

  1

  2

  geografia

  2

  1

  1

  1

  1

  škola pre život

  0 + 2

  0 + 2

  0 + 1

  0 + 1

  0 + 2

  občianska náuka

   

  1

  1

  1

  1

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  technika

  1

  1

  1

  1

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

  0 + 1

  dramatická výchova

  0 + 1

  0 + 2

  0 + 1

   

   

  Zdravie a pohyb

  telesná a športová výchova

  2

  2

  2

  2

  2

  SPOLU

   

  24 + 3

  25 + 4

  26 + 4

  27 + 3

  25 + 5

  Učebné plány pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia platné od šk.roka 2017/2018 pre 1., 2., 3, 5. 6. a 7. ročník - ISCED 1

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  1.ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  8

  8

  8

  7 / 1

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4 / 1

  4 / 1

  4 / 1

  4 / 1

  informatická výchova

   

   

   

   

  Človek a príroda

  vlastiveda

   

   

   

  2 / 1

  vecné učenie

  1 / 1

  1 / 1

  1 / 1

   

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  1 / 1

  2 / 1

  3 / 1

  4

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  a športová výchova

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  SPOLU

   

  18 / 4

  19 / 4

  20 / 4

  21 / 4

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  6 / 1

  6 / 1

  5 / 1

  5 / 1

  5 / 1

  Človek a príroda

  fyzika

   

   

  1

  1

  1

  chémia

   

   

   

   

  1

  biológia

   

   

  1 / 1

  1 / 1

  1 / 1

  Človek a spoločnosť

  vlastiveda

  2 / 1

  3

   

   

   

  dejepis

   

   

  1

  1

  1

  geografia

   

   

  1

  1

  1

  občianska náuka

   

   

  1

  1

  1

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  4

  4

   4

  4

  4

  Matematika a práca s informáciami

  matematika

  4 / 1

  4 / 1

   4 / 1

  4 / 1

  4 /1

  informatika

  1

  1

  1

  1

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná a športová výchova

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  SPOLU

   

  22 + 4

  23 + 3

  24 + 4

  24 + 4

  25 + 4

   

  Učebné plány pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  3.ročník

  4.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  8

  7 / 1

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  4 / 1

  4 / 1

  informatická výchova

   

   

  Príroda a spoločnosť

  vlastiveda

   

  2 / 1

  vecné učenie

  1 / 1

   

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  3 / 1

  4

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1 / 1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  výchova

  2

  2 / 1

  SPOLU

   

  20 / 4

  21 / 4

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  5 + 2

  5 + 2

  5 + 2

  Príroda a spoločnosť

  vlastiveda

   

   

   

  Človek a príroda

  fyzika

  1

  1

  1

  chémia

   

   

  1

  biológia

  1

  1

  1

   

  Človek a spoločnosť

  dejepis

  1

  1

  1

  geografia

  1

  1

  1

  občianska náuka

  1

  1

  1

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

   4

  4

  3,5

  svet práce

  0,5

  0,5

  0,5

  Matematika a práca s informáciami

  matematika

   4 + 1

  4 + 1

  4 +1

  informatická výchova

  0,5

  0,5

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  výchova

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  SPOLU

   

  24 + 4

  24 + 4

  25 + 4

   

  Učebné plány pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia platné od šk.roka 2016/2017 pre 1., 2. 5. a 6. ročník - ISCED 1

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  1.ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

   

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  2 / 1

  2 / 1

  3 / 1

  3 / 1

   

  rozvíjanie komunikačnej schopnosti

  3

  3

  3

  3

   

  rozvíjanie grafomotorických zručností

  1 / 1

  1 / 1

  1

  1

   

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  2 / 1

  3 / 1

  3 / 2

  3 / 2

   

  informatika

   

   

   

   

   

  Človek a príroda

  vecné učenie

  2

  2

  2

  2

   

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  4

  4

  4

  4

   

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

   

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  2

   

  Zdravie a pohyb

  telesná  a športová výchova

  2 / 1

  2 /1

  2 / 1

  2 / 1

   

  SPOLU

   

  18 / 4

  19 / 4

  20 / 4

  21 / 4

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  10.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  3

  3

  3 / 1

  3 / 1

  3 / 1

  3 / 1

  rozvíjanie komunikačnej schopnosti

  3

  3

  2

  2

  2

  2

  rozvíjanie grafomotorických zručností

  1

  1

   

   

   

   

  Matematika a práca

  s informáciami

  matematika

  3 / 2

  3 / 2

  3 / 2

  3 / 2

  3 / 2

  3 / 2

  informatika

   

   

  1

  1

  1

  1

  Človek a príroda

  vecné učenie

  2 / 1

  2 / 1

  3

  3

  3

  3

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova/ náboženstvo

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  4

  4

  5

  5

  5

  5

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  a športová výchova

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 /1

  SPOLU

   

  21 / 4

  21 / 4

  22 / 4

  22 / 4

  22 / 4

  22 / 4

   

  Učebné plány pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia

   

  Vzdelávacia oblasť

  Predmet

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  10.ročník

  Jazyk a komunikácia

  slovenský jazyk a literatúra

  3 / 1

  3 / 1

  3 / 1

  3 / 1

  rozvíjanie komunikačných schopností

  2

  2

  2

  2

  Príroda a spoločnosť

  vecné učenie

  3

  3

  3

  3

  Človek a hodnoty

  etická / náboženská výchova

  1

  1

  1

  1

  Človek a svet práce

  pracovné vyučovanie

  4,5

  4,5

  4,5

  4,5

  svet práce

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  Matematika a práca s informáciami

  matematika

  3 / 2

  3 / 2

  3 / 2

  3 / 2

  informatická výchova

  1

  1

  1

  1

  Umenie a kultúra

  výtvarná výchova

  1

  1

  1

  1

  hudobná výchova

  1

  1

  1

  1

  Zdravie a pohyb

  telesná  výchova

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  2 / 1

  SPOLU

   

  22 / 4

  22 / 4

  22 / 4

  22 / 4

   

  Nepovinné predmety

  V základnej škole nevyučujeme nepovinné predmety.

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka111 
  Prvého ročníka2421
  Bežných tried1429219
  Špeciálnych tried325 
  Spolu2037020

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet odborných zamestnancov
  TPP271127112
  DPP815,871 
  Znížený úväzok3 0,87 2
  ZPS3    
  Na dohodu 1   

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov12627
  vychovávateľov022
  asistentov učiteľa156

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  0.ASJL, MAT10
  3.BINF1
  4.AINF, ETV2
  4.BINF1
  5.AINF, TECH2
  5.BTECH, INF2
  6.ADRV, TECH, OBV, ETV4
  6.BTECH, OBV, INF3
  7.ASJL, CHE, DRV, ETV,TECH, OBV10
  7.BCHEM, TECH, OBV, INF5
  8.ACHEM, TECH, SVP, INF5
  9.ACHEM, NEJ, OBV, INF5

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška11
  2.kvalifikačná skúška11
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium25 
  špecializačné kvalifikačné42
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické 1
  vysokoškolské pedagogické 1
  vysokoškolské nepedagogické 1

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Matematická olympiáda38.a9. miesto   
  Pytagoriáda89.,10.,12.,15.,18. miesto   
  Náboj Junior medzin.tímová mat.-fyz. súťaž4   8. miesto
  First Lego League 6 19. miesto  
  Súťaž RBA3 7. miesto  
  Malé čierne perličky31.a 2. miesto 148. miesto ,  
  Celoslovenská výtvarná súťaž Galéria talentov2  1. miesto 
  Hviezdoslavov Kubín52x3.miesto   
  Slávik Slovenska2účasť   
  Mladý zdravotník - 3. roč., 4. roč.52.miesto   
  Futsal žiakov73.miesto   
  Detské divadelné Košice7 účasť  
  Olympiáda slovenského jazyka15. miesto   
  Olympiáda anglického jazyka314.a 15. miesto   
  Zemplínska scénická jar 7 zlaté pásmo  
  Ruské slovo - poézia, spev3 2x 1.miesto, 2x2.miesto, 2x3.miesto1.miesto 
  Zalužicki poľo - súťaž v speve2účasť   
  Puškinov pamätník2účasť   
  Celoslovenská výtvarná súťaž Rusko mojimi farbičkami2  1.miesto 
  Celoslovenská výtvarná súťaž Deti pre Sýriu2  2.miesto 
  Volejbal žiačok 103. miesto   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Uskutočnili sme veľké množstvo aktivít napríklad:

  - Imatrikulácia prvákov,Tekvicová slávnosť, Tvorivé dielne, Záložka do knihy spája školy, Strašidelné dopoludnie,

  - Vianočná akadémia žiakov, Karneval pre 1. stupeň, Akadémia ku dňu matiek, Noc v škole,

  - Stolnotenisový turnaj O pohár riaditeľa školy,

  - Memoriál Štefana Nadzama - žiacky futbalový turnaj škôl,

  - Informácie na web stránke školy, obecné noviny Budkovčan, šk. časopis Rukavička,

  - zapojili sme sa do zbierky Deň narcisov, Biela pastelka,

  - realizovali sme lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik žiakov, školu v prírode

  - spolupracovali sme s Domovom seniorov v Michalovciach - vystúpenia a trvvalá výstava výtvarných prác

  - inštalovali sme trvalú výstavu výtvarných prác žiakov školy v čakárni MUDr. Urbana

  - zorganizovali sme besedy pre žiakov so zamestnancom Google, s prekladateľkou cudzích jazykov,

  - zorganizovali sme exkurzie a šk. výlety ( Viedeň - prírodovedné múzeum, závod Michatech Michalovce, Noc výskumníkov)

  - zorganizovali sme ocenenie žiakov - Prijatie starostom obce

  - exkurzie v Hasičskej stanici Michalovce a v Hvezdárni Michalovce

  - návštevy divadelných predstavení v Košiciach

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  - Národné projekty:

  1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho škostva (Digi škola),

  2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v šk. prostredí,

  3. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

  4. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

  5. Duálne vzdelávanie

  6. IT Akademia - vzdelávanie pre 21.storočie - partner

  7. SME IN -Inklúzia v praxi jednej školy - celodenný výchovný systém

  Ďalšie projekty:

  - Školské bezpečnostné oko (ŠBO)- zlepšenie bezpečnosti žiakov a zamedzeniu šikanovania

  - Záložka do knihy spája školy,

  - História kráča s nami -

  - Čítame so SME

  - Cesta,

  - Deň kariéry

  - Poznávame Európu- vzdelávací projekt zamestancov školy,

  - Memoriál Štefana Nadzamama - žiacky futbalový turnaj škôl,

  - Súťaž v stolnom tenise - O pohár riaditeľa školy

  - Prijatie žiakov starostom obce,

  - projekt Erazmus+ KA2 - podali sme žiadosť

  - projekt Erazmus+- KA1 - hospitácie

  B) Krátkodobé

  Plavecký kurz žiakov

  Lyžiarsky kurz

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 5.4.2017

  Druh inšpekcie: tématická - Testovanie 9 - 2017

  Záver - bez opatrení

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce je pôvodne 15- triedna škola. Dnes vyučujeme 20 triedach a máme 2 oddelenia školského klubu detí. Škola pozostáva so 6 samostatne stojacich budov. Z toho sú tri učebňové, pavilón - telocvičňa, pavilón s odbornými učebňami - šk. dielňa, šk. kuchynka, učebňa fyziky a chémie, šk. knižnica a pavilón so školskou jedálňou a odbornou učebňou na informatiku, s učebňou na informatiku a dramatickú výchovu. Ďalej máme školské ihrisko, multifunkčné ihrisko, školský pozemok, ovocný sad, skleník, pozemok na pestovateľské práce, bylinkovú záhradku, miniarborétum.

  Všetky okná a dvere sú obnovené, to znamená, že sme ich vymenili za plastové. Opravou prešli strechy všetkých pavilónov. Areál sme skrášlili dažďovou záhradou, environmentálnou učebňou a miniarborétom a novým skleníkom. V roku 2016 prešla rekonštrukciou aj telocvičňa. Úplne boli rekonštruované WC, obloženie stien telocvične,bol urobený protiplesňový hygienický náter stien telocvične. V roku 2017 bola realizovaná úprava areálu školy, vybudovali sme pocitový chodník, bylinkovú záhradku, vonkajšie náučné pexeso, relaxačno-oddychovú zónu s vonkajšou učebňou, k ihrisku pribudli nové vonkajšie fitnes stroje. Areál školy dotvára vonkajšie pódium a estetická úprava prietoru pred budovami školy. V areáli školy je umiestnený od augusta 2017 prístroj na meranie zrážok SHMÚ.

  Materiálno-technické podmienky školy:

  Máme zriadené dve počítačové učebne, 15 tried má interaktívnu tabuľu. Máme digitálne fotoaparáty, digitálne kamery, dataprojektory. Žiaci majú možnosť pracovať s robotickou stavebnicou LegoDacta, na vyučovaní môžu využívať robota Nao. Zamestnanci školy spracovávajú agendu pomocou programu ASC agenda. Pracujú s elektronickou triednou knihou,triednym výkazom a klasifikačným záznamom. Každý pedagóg má k dispozícii notebook

  a k tomu sú 3 počítače v zborovni školy s prístupom na internet. Ďalej majú k dispozícii výkonné kopírovacie stroje.

  Škola má zavedený kamerový systém na zlepšenie bezpečnosti žiakov a ochranu majetku a elektronický prihlasovací systém na evidenciu dochádzky zamestnancov.

  Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno - technické, bezpečnostné a zdravotno-hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie t.j. pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1, pre 2.stupeň ISCED 2.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  Zriaďovateľom Základnej školy Budkovce je obec Budkovce. Základná škola bola zriadená 01.04.2002. V roku 2014 Základnej škole Budkovce bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelený čestný názov Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355.

  V roku 2017 k 31.12.2018 bolo v škole evidovaných 51 zamestnancov, z toho 35 pedagogických, 12 nepedagogických , 2 odborní zamestnanci, 1 zamestnanec na dohodu a 1 zamestnankyne na materskej dovolenke.

  Mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov boli uhradené z prenesených kompetencií, mzdy vychovávateliek ŠKD a zamestnancov ŠJ boli uhradené z originálnych kompetencií.

  Mzda a odvody zdravotného asistenta boli vyplatené z pridelených nenormatívnych prostriedkov na rok 2017 vo výške 20 160,- €.

  Na čiastočný úväzok mali uzatvorené pracovné zmluvy dvaja učitelia náboženstva a školský psychológ (zarátaní v celkovom počte zamestnancov), školský špeciálny pedagóg a kurič nie sú v celkovom počte zamestnancov, pretože ich úväzok je čiastočný a obidvaja majú uzatvorenú aj zmluvu na plný pracovný úväzok. Dohoda o pracovnej činnosti bola uzatvorená so správcom počítačovej siete, ktorý je externým zamestnancom.

  Celkový rozpočet finančných prostriedkov prenesených kompetencií v roku 2018 bol vo výške 789 580,- €. Z celkového rozpočtu tvorili normatívne finančné prostriedky 728 205,- €. Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 58 950,-€

  Nenormatívne finančné prostriedky boli poskytnuté v tomto zložení:

  -finančné prostriedky na asistenta učiteľa vo výške 20 160,- €. Tieto financie boli použité na výplatu miezd a odvodov asistenta učiteľa (uvedené v texte vyššie).

  -finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 8.896,- € boli vyplatené pedagogickým zamestnancom

  -príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie vo výške 10.650,- € bol použitý na financovanie prevádzky školy - prevažne na materiálno-technické zabezpečenie

  -príspevok na učebnice vo výške 136,- € bol použitý na nákup učebníc podľa predpisu Okresného úradu v Košiciach, odbor školstva

  -príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 3. 150,- €. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravovanie detí a vypožičanie lyžiarskeho výstroja.

  -príspevok na školu v prírode bol vo výške 2 100,-€

  -finančné prostriedky na odchodné bolo vyplatené zamestnankyni vo výške 2 459,- €

  -príspevok na dopravné vo výške 10.999,- €,

  - mimoriadne výsledky žiakov 400,-€

  Zostatok nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov v celkovej výške 13 871,21- €, bol na konci roka 2018 prevedený na účet zriaďovateľa a v roku 2019 bol vrátený na bankový účet školy. Tieto prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov v roku 2019.

  Rozpočet originálnych kompetencií pre rok 2018 bol naplnený nasledovne:

  - ŠKD - mzdy a odvody boli vyplatené vo výške 37 536,51,- € , na prevádzku ŠKD - energie a materiálno-technické zabezpečenie bolo použitých 5 680,58 €. Rozpočet bol upravený - vyplatené jubilejné odmeny 2 317,09€

  - ŠJ - rozpočet 69 080,-€, mzdy a odvody boli vyplatené vo výške 54 437,70- € na prevádzku bolo použitých 14.642,30- €.

  - Kapitálové výdavky vo výške 7976,-€

  Príjmy za rok 20178 boli vo výške 18.228,64 - podľa nasledujúceho rozpisu. Všetky príjmy (okrem neodvedenej réžie) boli v plnej výške odvedené do konca roka na účet obce.

  Rozpis príjmov:

  - Poplatky za ŠKD 1.416,50 €

  - Prenájom telocvične 140,06 € ( príjem za TV vo výške 126,16€ - odvod znížený o debetný úrok na príjmovom účte t.j. o 0,16 €)

  - Úroky - 0,16 €

  - Réžia ŠJ 16. 619,10 €

  - Neodvedená réžia ŠJ k 31.12.2018 115,67 €

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Plníme dlhodobý plán školy aj ročný plán práce školy.

  Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno - technické, bezpečnostné a zdravotno - hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie t.j. pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1, pre 2.stupeň ISCED 2.

  Zamerania školy pre 1. stupeň ZŠ:

  - výučba 1. cudzieho jazyka žiakov od 1. ročníka,

  - realizovanie digitálnej gramotnosti prostredníctvom informatickej výchovy,

  - rozvíjanie komunikačných jazykových schopností a čitateľskej gramotnosti,

  - posilňovanie prírodovednej gramotnosti posilnením voliteľnej hodiny,

  - základné rozvíjanie telesnej zdatnosti,

  - poskytovanie spektra záujmových útvarov podľa záujmu žiakov,

  - rozvíjanie kultúrnej gramotnosti využívaním návštev divadelných predstavení, výchovných koncertov a pod.,

  - poskytovanie základov dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku,

  - rozvíjanie praktických zručností a schopností,

  - formovanie zdravej sebadôvery, sebavedomia, sebahodnotenia, empatie a schopnosti pracovať v kolektíve,

  - upevňovanie samoobslužných činností pri stolovaní v ŠJ a počas pobytu v ŠvP.

  ŠkVP pre ISCED 1 sme rozšírili o voliteľné hodiny v týchto oblastiach:

  - Jazyk a komunikácia - predmet Slovenský jazyk a literatúra,

  - Príroda a spoločnosť - predmet Prírodoveda,

  - Matematika a práca s informáciami -predmet Matematika, Informatika,

  - Umenie a kultúra - predmet Výtvarná výchova.

  Zameranie školy pre 2.stupeň:

  - pre zvýšenie progresu žiakov a podpory ich ďalšieho vzdelávania môžeme uplatniť rozdelenie žiakov na základe priemeru známok z vysvedčenia za 4.ročník do študijného a výchovného smeru,

  - podpora vzdelávania sa v dvoch cudzích jazykoch,

  - rozšírenie rámcového učebného plánu pre ISCED 2 v štátnom vzdelávacom programe o voliteľné hodiny podľa schopností, záujmov a potrieb žiakov

  ŠkVP pre ISCED 2 sme rozšírili v študijnom smere o voliteľné hodiny v týchto oblastiach:

  Jazyk a komunikácia - v predmete prvý cudzí jazyk,

  Človeka a spoločnosť - v predmete Dejepis, o 1 hodinu v predmete Geografia,

  Matematika a práca s informáciami -v predmete Matematika, v predmete Informatika,

  Výchovný smer má posilnené oblasti:

  -Matematika a práca s informáciami - v predmete Matematika,predmet Informatika,

  - Človek a svet práce -predmet Svet práce, predmet Technika,

  - Umenie a kultúra - predmet Výtvarná výchova, predmet Hudobná výchova,

  Škola vzdeláva aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) aj žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo vyplýva z regionálnych špecifík. Vzdeláva ich zriadením špeciálnych tried alebo začlenením týchto žiakov do bežných tried. Pri práci s týmito žiakmi vyučujúcim pomáhajú asistenti učiteľa. Prácu vyučujúcich, triednych učiteľov a asistentov koordinuje vedenie školy v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom. Tento zabezpečuje včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, špeciálnymi metódami a formami vyučovania i osobitým hodnotením. Cieľom školy je vychovávať a vzdelávať žiakov v rámci princípu humanizmu a rovnakých šancí pre všetkých s plným rešpektovaním zdravotného znevýhodnenia a narušenia funkcií vnímania, či pozornosti týchto žiakov.

  a) Zameranie školy

  Základná škola sa orientuje na individuálne začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami do bežných tried. Ide o žiakov so špeciálnymi potrebami: žiak so sluchovým postihnutím,

  - žiaci s mentálnym postihnutím typu A, aj typu B,

  - žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia, správania,

  - žiaci so zmiešanou poruchou školských spôsobilostí

  - žiaci s telesným postihnutím, s viacnásobným postihnutím

  - žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia.

  b) Spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie

  Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov spolupracujeme

  - s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach (ďalej CŠPP),

  - s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach (ďalej CPPP),

  - s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v rámci kraje v prípadoch sluchového a zrakového postihnutia.

  c) Odborné personálne zabezpečenie

  Na základnej škole pôsobia títo odborní zamestnanci:

  - špeciály pedagóg - 3,

  - školský špeciálny pedagóg - 1

  - školský psychológ - 1

  - sociálny asistent- 1

  d) Spolupráca s ďalšími objektmi

  V prípade potreby škola spolupracuje s Okresným úradom práce a sociálnych vecí , oddelením sociálno-právnej prevencie. Ďalej máme veľmi dobrú spoluprácu s obecnými úradmi jednotlivých obcí šk. obvodu.

  Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami škola veľmi úzko spolupracuje s rodičmi týchto detí prostredníctvom individuálnych konzultácií.

  Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami

  Na škole je vytvorená učebňa pre individuálne vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne pre vyučovanie v malých skupinách.

  Pre deti s mentálnym postihnutím škola zabezpečuje učebnice a pracovné zošity pre špeciálnu základnú školu pre vzdelávanie vo variante A. Učitelia vytvárajú pre týchto žiakov pracovné listy ako interné učebné pomôcky.

  Individuálne výchovno - vzdelávacie programy

  Pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami sú vypracované individuálne výchovno - vzdelávacie programy, kde sú upravené tieto body výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami:

  A: osobné údaje a zdravotný stav žiaka,

  B: špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby žiaka:

  - technicko- materiálne a organizačné zabezpečenie vyučovania,

  - úprava učebného materiálu,

  - prípadné úpravy učebného plánu,

  - prípadné úpravy učebných osnov,

  - pomôcky, ktoré žiaci využívajú na vyučovaní,

  - konkrétne úlohy v jednotlivých predmetoch ,

  - zabezpečenie odbornej participácie špeciálneho pedagóga, psychológa,

  - spôsob hodnotenia a klasifikácie,

  - oznámenie triedneho učiteľa ostatným vyučujúcim o žiakovej diagnóze či znevýhodnení.

  Individuálny výchovno - vzdelávací program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s učiteľmi predmetov, v ktorom sú úpravy učebného plánu, osnov a učebného materiálu a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom.

  V termínoch polročnej a koncoročnej klasifikácie sa vypracúva hodnotenie výsledkov žiaka na základe individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu.

  Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami

  Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania sú hodnotení a klasifikovaní podľa Metodických pokynov na hodnotenia a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách č. CD -2004 -12003/23597-1:095, schválené MŠ SR dňa 31. 8.2004 s platnosťou od 2.9.2004 a Metodickým informatívnym materiálom pre výchovu a vzdelávanie detí s poruchami správania č. CD -2004-12004/13602-1:095 platnými od 2.9.2004.

  Žiaci s mentálnym postihnutím sú hodnotení a klasifikovaní podľa Metodických pokynov na slovné hodnotenie a klasifikáciu žiakov špeciálnych základných škôl - A variant a žiakov špeciálnych tried pre mentálne postihnutých žiakov v základných školách, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom126/2000 - 44 zo dňa 17. marca 2000 s platnosťou od 1. septembra 2000.

  Pri hodnotení a klasifikácii týchto žiakov sa prihliada na druh ich postihnutia.

  Škola vzdeláva aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) aj žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo vyplýva z regionálnych špecifík. Vzdeláva ich zriadením špeciálnych tried alebo začlenením týchto žiakov do bežných tried. Pri práci s týmito žiakmi vyučujúcim pomáhajú asistenti učiteľa. Prácu vyučujúcich, triednych učiteľov a asistentov koordinuje vedenie školy v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom. Tento zabezpečuje včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, špeciálnymi metódami a formami vyučovania i osobitým hodnotením. Cieľom školy je vychovávať a vzdelávať žiakov v rámci princípu humanizmu a rovnakých šancí pre všetkých s plným rešpektovaním zdravotného znevýhodnenia a narušenia funkcií vnímania, či pozornosti týchto žiakov.

  h) Špecifiká, ktoré sú zabezpečované pri vzdelávaní týchto žiakov

  - využívanie IKT programov pri vyučovaní žiakov so špeciálnymi potrebami,

  - využívanie interaktívnej tabule,

  - špeciálnopedagogické , logopedické a liečebné postupy pri korekcii narušení .

  Realizujeme začleňovania žiakov so špeciálnymi potrebami a to:

  1. sociálne začleňovanie - v špeciálnych triedach,

  2. funkčné začleňovanie - v bežných triedach ZŠ.

  Škola sa zameriava a pomáha i deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zriadením a kvalifikovaným fungovaním špeciálnych tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Boli zriadené triedy, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací a terapeutický proces na základe Učebného plánu a osnov pre prípravný až 9.ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihom so vzdelávacím variantom A . Začleňovaní žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Výchovno-vzdelávací a terapeutický proces zabezpečuje v špeciálnych triedach kvalifikovaný špeciálny pedagóg. Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a spoločne s vedením školy s CPPP a CŠPP (diagnostika žiakov). Na dobrej úrovni je i spolupráca s rodičmi. Hodnotenie žiakov využíva hodnotenie dosahovaných výsledkov na základe objektívneho posúdenia ich rozsahu a kvality s prihliadnutím na postihnutie žiaka.

  Všetky ciele stanovené na daný školský rok sme splnili veľmi dobre.

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, kde škola dosahuje dobré výsledky (silné stránky)

  • individuálny prístup k žiakom, k žiakom s vývojovými poruchami, individuálny prístup a pomoc

  odborných zamestnancov žiakom so zdravoným znevýhodnením

  • vlastný školský špeciálny pedagóg

  • vlastný školský psychológ

  • celodenný výchovný systém - vytvorili sme klubovňu, kde sa žiaci školy môžu pripravovať na vyučovanie a pracovať na zaujímavých výchovných aktivitách pod vedením pedagógov

  • pripravenosť žiakov na stredné školy, úspešnosť v prijímaní na stredné školy

  • počítačová gramotnosť žiakov a učiteľov

  • vybavenosť tried IKT technikou a výučbovými softvérami,

  • plavecký kurz, lyžiarsky kurz

  • akcie celoškolského charakteru (súťaže, oslavy, karneval, tematické dni, Vianočná akadémia, Slávnostná akadémia)

  • účasť žiakov na vzdelávacích a športových súťažiach ( SJL,GEO,ANJ, NEJ, MAT, HUV,VYV,TEV)

  • environmentálna výchova - zber papiera, Deň Zeme, Týždeň zdravia,

  • práca školského klubu detí,

  • kvalita jedál v školskej jedálni,

  • otvorené vzťahy medzi vedením školy a zamestnancami,

  • výzdoba školy, pracovné prostredie,

  • dobré podmienky pre športové aktivity žiakov,

  • veľmi dobrá spolupráca so ZRPŠ,

  • kvalifikovanosť pedagogického zboru,

  • konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov , ochota vedenia školy a vyučujúcich riešiť problémy žiakov,

  • prezentácia školy - web stránka, regionálna tlač,

  • otvorenie školy verejnosti

  • ponuka voľno časových aktivít pre žiakov - krúžky,

  • medzinárodná družobná spolupráca,

  podpora robotickej výučby - konštrukcie robotov, podpora a rozvoj logického a strategického myslenia,

  • estiticky upravený areál školy, ktorý môžu využívať žiaci na šport a rozvoj svojích záujmov,

  • podpora duálneho vzdelávania

  Oblasti k zlepšeniu a rezervy (slabé stránky)

  • nedostatok priestorov pre ďalšie kmeňové triedy

  • nedostatok priestorov pre školský klub detí - je umiestnený v triedach 1.st.

  • chýba spoločenská miestnosť a ďalšia špeciálna trieda pre IKT

  • potreba opravy budovy školy - zateplenie

  • zvýšiť aktivitu žiakov zapájania sa do vedomostných súťaží,

  • naďalej pokračovať vo vzdelávaní sa pedagógov

  • zlepšovať komunikáciu so žiakmi v oblasti medziľudských vzťahov, predchádzať šikanovaniu v triedach ( hlavne v čase prestávok)

  • komplikovaná komunikácia so zákonnými zástupcami problémových žiakov,

  • množstvo administratívnej práce

  • nezáujem časti žiakov a rodičov o dianie v škole - slabá účasť zák.zástupcov na rodičovských združeniach,

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Kľúčové kompetencie absolventa

  Absolvent ISCED 1 má osvojené základy a primerane schopnostiam a veku má osvojené uvedené kompetencie:

  a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

  - súvisle a výstižne písomne a ústne komunikovať v štátnom jazyku,

  - vyjadrovať svoj názor, načúvať iným, reagovať a diskutovať,

  - rozumie čítanému a počutému textu, dokáže ho interpretovať, rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie,

  - rozumie cudziemu jazyku v bežnej komunikácii, chápe čítaný či hovorený text, má osvojené základné gramatické pravidlá, ktoré vie využiť ich v písomnom i ústnom prejave,

  - chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

  b) kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

  - používa základné matematické myslenie pri riešení praktických problémov z každodenného života,

  - dokáže používať logické myslenie a prezentácie,

  - získa schopnosť využívať základné zručnosti práce s počítačom a internetom pri riešení problémových úloh vo vyučovaní, v každodennom živote a elektronickej komunikácii,

  c) kompetencia učiť sa učiť

  - pozná základy niekoľkých techník učenia sa,

  - osvojí si nové teoretické a praktické poznatky,

  - zvláda a premieňa svoj temperament,

  - dokáže zhodnotiť svoj systém učenia sa,

  - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok .

  d) kompetencia riešiť problémy

  - vníma a sleduje problémové situácie v škola v svojom okolí, primerane svojmu veku navrhuje riešenia,

  - pri riešení problémov hľadá a skúša viaceré možnosti riešenia, dokáže posúdiť ich správnosť,

  - na základe získaných skúseností dokáže riešiť podobné problémy,

  - pokúša sa riešiť problémy a konflikty primeraným a humánnym spôsobom,

  e) osobné, sociálne a občianske kompetencie

  - má schopnosť vytvárať správne sociálne vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi na báze priateľstva, úcty, vzájomného rešpektovania,

  - vie empaticky pochopiť druhého a pomôcť mu,

  - uvedomuje si vlastné silné i slabé vlastnosti, využíva svoje schopnosti a záujmy v rozvoji samého seba, ale i v prospech kolektívu,

  - vie tvorivo a aktívne pracovať a komunikovať v skupine,

  - používa základy slušného spoločenského správania,

  - uvedomuje si svoje práva a povinnosti,

  - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

  - stará sa o svoje fyzické a psychické zdravie,

  - dokáže prinášať aj prijímať nové nápady,

  - svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

  - rešpektuje menšiny,

  f) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

  - má schopnosť vnímať a chápať umenie i kultúru,

  - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základne kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

  - rozvíja vlastné umelecké vlohy a zapája sa do kultúrnych podujatí,

  - pozná pravidlá spoločenského kontaktu,

  - ovláda normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku,

  - cení si kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

  - rešpektuje vkus iných a dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

  - je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr,

  - získal zdravé sebavedomie a sebadôveru, budovať svoj pozitívny sebaobraz.

  Absolvent ISCED 2 má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

  a) kompetencia k celoživotnému učeniu sa

  - chápe potrebu autonómneho učenia sa pre osobný rozvoj,

  - pri osvojovaní nových poznatkov uplatňuje vhodné stratégie učenia sa, teda dokáže riadiť svoj proces učenia sa,

  - dokáže uplatniť kritické myslenie pri hodnotení informácií, ich triedení, spracovaní a praktickom využití,

  - dokáže seba hodnotiť, prijímať hodnotenie v rámci spätnej väzby, uvedomuje možnosti svojho rozvoja,

  b) sociálne komunikačné kompetencie

  - dokáže využívať rôzne formy komunikácie pri práci s informáciami,

  - vie použiť vhodné formy prejavu (ústne a písomné) v zodpovedajúcej situácii,

  - efektívne využíva IKT,

  - vie prezentovať seba a výsledky svojej práce na verejnosti,

  - dokáže primerane komunikovať v rodnom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch,

  - pri komunikácii chápe dôležitosť výberu vhodných komunikačných foriem za účelom efektívnej spolupráce s dodržiavaním práv a povinností s prevzatím osobnej zodpovednosti,

  c) kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

  d) kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií

  e) kompetencia riešiť problémy

  f) kompetencie občianske

  g) kompetencie sociálne a personálne

  h) kompetencie pracovné

  i) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

  j) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

  Žiaci, ktorí sú prijatí na stredné školy, väčšina žiakov, úspešné pokračujú v štúdiu.

  Žiaci, ktorí končia iovinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku, pokračujú v štúdiu na odborných školách v Malčiciach a vo Drahňove.

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Podporujeme a uplatňujeme nasledovné spoločné postupy:

  - využívanie rôznych zdrojov informácií ,

  - využívanie IKT a rôznej didaktickej techniky vo vyučovaní,

  - učiť ako efektívne pracovať s rôznymi zdrojmi informácií ( tlačenými, elektronickými a pod.)

  - využívať školskú a obecnú knižnicu, internet aj v mimovyučovacom čase na domácu prípravu,

  - tvorbu a prezentáciu samostatných a skupinových projektov.

  Používané metódy práce:

  •slovné - výklad, rozprávanie, vysvetľovanie, opis, prednáška, rozhovor, beseda, dialóg,

  samostatná práca žiakov,

  • názorné - demonštrovanie, exkurzie, návštevy kultúrnych inštitúcií,

  • praktické - analyticko- syntetické, induktívne, deduktívne

  • všeobecno-didaktické - informačno - receptívne, reproduktívne, problémové výklady, heuristické,

  • brainstorming.

  Začleňovanie prvkov alternatívnych pedagogických koncepcií:

  problémové vyučovanie, kooperatívne (skupinové) vyučovanie, vyučovanie tvorivo humanistické,

  projektové, dalton.

  Rozvoj komunikačnej kompetencie dosiahneme:

  - používaním spisovnej formy jazyka,

  - využívaním knižného fondu školskej knižnice a spolupráca s obecnou knižnicou,

  - rozvojom medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami,

  Rozvoj kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:

  - využívanie rôznych zdrojov informácií a IKT vo vyučovaní

  - využívanie foriem a metód práce, ktorými získané vedomostí a zručnosti uplatnia v praktickom bežnom živote,

  - organizácia výcvikov - škola v prírode, turistický kurz

  Rozvoj kompetencie učiť sa učiť:

  - motivovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie voľbou metód a stratégií pre aktívne a efektívne učenie ,

  - učiť žiakov využívať vedomosti a zručnosti získané v jednotlivých vzdelávacích

  - zavádzanie efektívnych metód práce,

  Rozvoj kompetencií oblastiach pre vlastný rozvoj a pre životnú a profesijnú orientáciu:

  - orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie,

  - orientovať sa na pozitívne hodnotenie,

  - rozvoj tvorivého myslenia,

  Rozvoj kompetencie riešiť problémy:

  - výchova k uvedomelému dodržiavaniu stanovených pravidiel

  - rôzne formy spolupráce - tímová práca, práca vo dvojici, samostatná práca - vedieme žiakov k vzájomnej

  pomoci a rešpektu

  - spolupráca s CPPP, CŠPP a inými ištutúciami,

  Rozvoj osobných, sociálnych a občianskych kompetencií:

  - učiť žiakov rozvíjať a chrániť fyzické a duševné zdravie

  - starostlivosť o deti so ŠVVP, deti s nadaním pre isté činnosti,

  Rozvoj kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

  - návštevy kultúrnych podujatí,

  - organizovanie kultúrnych aktivít v škole,

  Škola ako životný priestor

  Základná škola smeruje k tomu, aby sa pre školský obvod, ktorý vytvorila, stala vzdelávaco - výchovným, kultúrnym a športovým centrom. Aby sa tým stala, je potrebné neprestajne podporovať a rozvíjať spoluprácu subjektov - vedenie školy so zamestnancami, zamestnanci navzájom, zamestnanci a žiaci, žiaci navzájom, školy ako celku s rodičmi i širšou verejnosťou, školy so zriaďovateľom a zástupcami obcí školského obvodu.

  Ku skvalitneniu týchto vzájomných vzťahov prispieva aj prostredie školy. Veľký dôraz škola kladie na úpravu a estetizáciu interiéru i exteriéru školy - živé kútiky v triedach, udržiavanie zelene v areáli školy. Postupná obnova budov výmenou okien, inštaláciou žalúzií, obnovou osvetlenia, obnovou školského nábytku, začleňovaním prvkov debarierizácie, inovácia a aktualizácia násteniek v triedach a na chodbách, minigalérie výtvarných prác žiakov, informácie o škole, jej výsledkoch a aktivitách rôznymi formami (články v tlači, web stránka školy, vystúpenia žiakov atď) vytvorili vhodné a motivujúce prostredie pre vzdelávanie detí.

  Žiaci v jednotlivých tried sa starajú v exteriéri školy, o ktorý sa stará. Snahou školy je vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala druhým domovom a bola otvorenou inštitúciou pre partnerov a lokálnu komunitu.

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

  Dôležitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo najkvalitnejšie podmienky v tejto oblasti zamestnáva bezpečnostného technika a požiarneho technika, ktorí vedú príslušnú agendu a dohliadajú na bezpečný chod školy. Škola má zabezpečenú aj pracovnú zdravotnú službu.

  Škola zabezpečuje :

  - zriadili sme Školské bezpečnostné oko - projekt na zvýšenie bezpečnosti žiakov, ide o primárnu prevenciu voči šikane, zamedzeniu xenofóbie, rasizmu a ochranu majetku školy

  - dozor nad žiakmi počas vyučovania i v ŠJ,

  - poučenie žiakov o BOZP a PO všeobecne, zvlášť pri vyučovaní TEV, TCHV, PR, CHE, MAT, FYZ, PRV,

  PRU a na každej prvej vyučovacej hodine všetkých vyučovacích predmetov, špecificky pred absolvovaním

  plaveckého, lyžiarskeho výcviku, pred pobytom v škole v prírode a turistickým kurzom, pre exkurziami

  a školskými výletmi, pred voľnými dňami a v pred prázdninami,

  - školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov školy,

  - pravidelné kontroly BOZP,

  - pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, každoročnú kontrolu hasiacich

  prístrojov a hydrantov,

  - kontrola telocvičného náradia pred každou vyučovacou hodinou,

  - odstraňovanie nedostatkov z kontrol,

  - evidencia školských úrazov žiakov a pracovných úrazov zamestnancov školy,

  - zákaz fajčenia v areáli školy a používanie alkoholu a iných omamných látok,

  - areál školy umožňuje žiakom aktívne tráviť voľný čas - počas prestávok

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Matematika veseloMgr. Tatiana Daniľuková
  Mladý hudobníkMgr. Erika Vagaská
  Nemecký jazykPaedDr. Lenka Kaľavská Patzová
  PohodaMgr. Alena Červeňáková
  Pohybové hryPaedDr. Eva Pavlovová
  RemeselníkMgr. Alena Vaľová
  Ruský jazykSvitlana Glosarová
  Staviteľ legaMgr. Alena Červeňáková
  ŠikovníčekPaedDr. Katarína Michaličová
  ŠKD 1.Janka Kontuľová
  ŠKD 2.Iveta Synčáková
  VčielkaMgr. Monika Matočíková
  Školské divadloPaedDr. Otília Sabolová
  Školský časopisMgr. Simona Meglesová
  Športové hry 1Mgr. Jana Dorčáková
  Športové hry 2Mgr. Jana Dorčáková

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami:

  - na rodičovských združeniach formami pravidelných stretnutí na rodičovských združeniach - plenárne a konzultačné RZ (po dvakrát v roku), RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka (1-krát v roku),

  - žiakov končiacich PŠD formou konzultačných hodín, ktoré koordinuje výchovný poradca,

  - poskytuje možnosť stretnutí zákonných zástupcov s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi, s vedením školy aj mimo rodičovských združení napr. formou konzultačných hodín pedagógov,

  - neformálnymi aktivitami ako športovými stretnutiami, karnevalu, vianočná burza, dní otvorených dverí.

  ZŠ dlhodobo spolupracuje s inými subjektmi z oblasti školstva a iných rezortov:

  - s ZŠ a MŠ v rámci Spoločného obecného úradu - školstvo so sídlom vo Vinnom,

  - s Centrom pedagogicko - psychologickou poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno - pedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach,

  - s obecným športovým klubom a s obecným klubom stolného tenisu,

  - úradom práce sociálnych vecí a rodiny, obvodné a okresné policajné zbory,

  - poslancami obecných zastupiteľstiev a starostov spádových obcí,

  - s obecnou knižnicou,

  - so zdravotným strediskom v Budkovciach.

  - s OZ Gazda Budkovce. Veľmi si ceníme túto spoluprácu, v rámci ktorej majú možnosť žiaci získať pozdnatky od ľudí - pamätníkov o svojom regióne, o histórii obce Budkovce a jej okolia, o spôsobe života predkov

  Spolupráca školy a rodičov je na dobrej úrovni. Výraznejšie ju vidieť u rodičov primárneho vzdelávania. Spolupráca s rodičovským združením školy je veľmi dobrá. Spolupracujeme na mnohých aktivitách školy - karneval, ocenovanie žiakov za vzdelávacie a výchovné výsledky, plavecký výcvik a ďalšie. Do budúcich rokov je potrebné zlepšiť zapojenosť väčšieho počtu rodičov do života školy.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Škola sa rôznymi aktivitami prezentuje na verejnosti - hlavne projekt História kráča s nami. V tomto smere vnímame túto spoluprácu ako dobre sa rozvíjajúca.

  Spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie

  Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov spolupracujeme

  - s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach (ďalej CŠPP),

  - s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach (ďalej CPPP),

  - s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v rámci kraje v prípadoch sluchového a zrakového postihnutia.

  V prípade potreby škola spolupracuje s Okresným úradom práce a sociálnych vecí , oddelením sociálno-právnej prevencie.

  Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami škola veľmi úzko spolupracuje s rodičmi týchto detí, prostredníctvom individuálnych konzultácií.

  Základná škola spolupracuje s obecnými úradmi školského obvodu, realizujeme spoločné aktivity - ako napr. Prijatie žiakov starostom obce, ďalej spolupracuje s políciou -OO PZ Pavlovce nad Uhom.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Viera Vajsová

  V Budkovciach, 21. októbra 2019

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Vyjadrenie rady školy

  Správa prerokovaná vj rade školy dňa:

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Správa prerokovaná a schválená zriaďovateľom dňa: