• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355
  Adresa školyŠkolská č. 355, 072 15 Budkovce
  Telefón056 6493126
  E-mailriaditel@zsbudkovce.sk
  WWW stránkazsbudkovce.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Viera Vajsová056/68845110911 951 887riaditel@zsbudkovce.sk
  ZRŠMgr. Ján Červeňak056/64931260911413799jan.cervenak@zsbudkovce.sk
  ZRŠMgr. Martina Bajužiková056/64931260911413806martina.bajuzikova@zsbudkovce.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Monika Matočíkovámonika.matocikova@zsbudkovce.sk
  pedagogickí zamestnanciIng. Jana Wiczmándyovájana.wiczmandyova@zsbudkovce.sk
  ostatní zamestnanciJana Cipošovájana.ciposova@zsbudkovce.sk
  zástupcovia rodičovBc. Edita Jónyová 
   Adela Sabovčíková 
   Marián Pavlov 
   Lenka Lešková 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Lenka Mrázová 
   Andrea Janusková 
   Jozef Zausin 
   Ján Medvec 

  § 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Budkovce
  SídloBudkovce 244
  Telefón056/6493204
  E-mailobecbudkovce@centrum.sk

  § 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  V šk. roku 2019/2020 skončilo rade školy volebné obdobie. Do skončenia funkčného obdobia rada školy zasadala a pracovala v zmysle platnej legislatívy.

  Nové voľby boli plánované v septembri 2020, žiaľ, pre pandemické opatrenia nebolo možné zvolať rodičov na plenárne rodičovské združenie, aby prebehli nové voľby do rady školy za rodičov. Voľby do Rady školy pri ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 sa uskutočnili až v júni 2021. Z tohoto dôvodu v školskom roku 2020/2021 nezasadala. Činnosť rady školy bola ochromená prísnymi epidemiologickými opatreniami.

  Právoplatne zvolená nová Rada školy pri ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 začala svoju činnosť v septembri 2021.

  § 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 365

  Počet tried: 20

  Podrobnejšie informácie:

  V tomto šk. roku bola zriadená jedna trieda nultého ročníka, 18 bežných tried a jedna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Celkový počet tried bol teda 20.

  Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried122222322220
  počet žiakov14394535394336363642365
  z toho v ŠKD42116154     60

  § 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet odborných zamestnancov
  TPP271125,91112,22
  DPP1228,952,820,22
  Znížený úväzok622,860,820,22
  ZPS2,5    
  Na dohodu     

  § 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov22830
  vychovávateľov022
  asistentov učiteľa077

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  0.ASJL, MAT10
  1.A,BANJ2
  3.AINF1
  3.BINF, SJL, MAT, TŠV15
  4.AINF, VLA4
  4.BINF, VLA, TŠV5
  5.AINF, TECH, 2
  5.BTECH, INF, TŠV, MAT9
  6.ADRV, TECH, OBV, ETV, INF5
  6.BTECH, OBV, INF, TŠV3
  7.ASJL, DRV, ETV,TECH, OBV, FIG, INF12
  7.B TECH, OBV, INF, TŠV7
  8.A TECH, SVP, INF, OBN, FIG7
  8.BTECH, OBN, TŠV, INF4
  9.A NEJ, OBV, INF, TECH, FIG7
  9.BTECH, TŠV3

  § 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Školský rok bol výrazne poznačený prísnymi pandemickými opatreniami a vyučovanie bolo realizované prevažne dištančnou formou. Vzhľadom na to, že ajna našej škole sme zaznamenali výskyt ochorenia Covid 19, bola školla v karanténe a vyučovanie obmedzené na dištančnú formu. Mnohé mimoškoslké aktivity neboli realizované. Boli zrušené aj mnohéžiacke olympiády. Prebehli iba súťaže online formou.

  Súťaže, ktorých sa naši žiaci stihli zúčastniť:

  1. Ruské slovo - žiačka 7. ročníka získala 3.miesto a účasť vo finále medzinárodnej súťaže Ruská pieseň nad Dunajom

  2. Výtvarná súťaž História hasičstva - 1. miesto v III. kategórii celoslovenskej súťaže - žiačka 8. ročníka

  3. Výtvarná súťaž Talent - umenie - kumšt - 1. miesto kategórie 8.a9. ročník celoslovenskej súťaže - žiačka 9. ročník

  4. Vševedko - celoslovenská súťaž - zapojilo sa 20 žiakov 2.-4. ročníka

  5. Matematický klokan - celoslovenská matematická súťaž - zapojilo sa 36 žiakov 1.-6. ročníka

  6. Pytagoriáda - okresného kola sa zúčastnilo 9 žiakov

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  V tomto školskom roku pre pandemickú situáciu a obmedzenia Covid 19 nebolo možné organizovať aktivity s vyšším počtom osôb.

  Po uvoľnení opatrení sme uskutočnili úvodný seminár pre informovanosť o realizácii projektu E.AR.TH. Environmetnálne a regulované myslenie. Názov programu Zmierňovanie a prilspôsebenie sa zmene klímy v rámci Nórsky finančný mechanizmus a Štátny rozpočet SR.

  § 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  - Národné projekty:

  1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho škostva (Digi škola),

  2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v šk. prostredí,

  3. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

  4. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

  5. Duálne vzdelávanie

  6. IT Akademia - vzdelávanie pre 21.storočie - partner

  Ďalšie projekty:

  - Školské bezpečnostné oko (ŠBO)- zlepšenie bezpečnosti žiakov a zamedzeniu šikanovania

  - Záložka do knihy spája školy,

  - História kráča s nami - Wiczmándyho slovo - v tomto šk. roku prerušená činnosť

  - Cesta,

  - Deň kariéry - pre opatrenia Covid 19 sa nerealizoval

  B) Krátkodobé

  Plavecký kurz žiakov - nebolo možné zrealizovať - Covid 19

  Lyžiarsky kurz -nebolo možné realizovať - Covid 19

  Škola v prírode - Závažná Poruba

  § 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 5.4.2017

  Druh inšpekcie: tématická - Testovanie 9 - 2017

  Záver - bez opatrení

  § 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

  Materiálno-technické podmienky

  ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce je pôvodne 15- triedna škola. Dnes vyučujeme 20 triedach a máme 2 oddelenia školského klubu detí. Škola pozostáva so 6 samostatne stojacich budov. Z toho sú tri učebňové, pavilón - telocvičňa, pavilón s odbornými učebňami - šk. dielňa, šk. kuchynka, učebňa fyziky a chémie, šk. knižnica a pavilón so školskou jedálňou a odbornou učebňou na informatiku, s učebňou na informatiku a dramatickú výchovu.

  Ďalej máme školské ihrisko, multifunkčné ihrisko, školský pozemok, ovocný sad, skleník, pozemok na pestovateľské práce, bylinkovú záhradku, miniarborétum.

  Všetky okná a dvere sú obnovené, to znamená, že sme ich vymenili za plastové. Opravou prešli strechy všetkých pavilónov. Areál sme skrášlili dažďovou záhradou, environmentálnou učebňou a miniarborétom a novým skleníkom. V roku 2016 prešla rekonštrukciou aj telocvičňa. Úplne boli rekonštruované WC, obloženie stien telocvične,bol urobený protiplesňový hygienický náter stien telocvične. V roku 2017 bola realizovaná úprava areálu školy, vybudovali sme pocitový chodník, bylinkovú záhradku, vonkajšie náučné pexeso, relaxačno-oddychovú zónu s vonkajšou učebňou, k ihrisku pribudli nové vonkajšie fitnes stroje. Areál školy dotvára vonkajšie pódium a estetická úprava prietoru pred budovami školy. V areáli školy je umiestnený od augusta 2017 prístroj na meranie zrážok SHMÚ.

  Materiálno-technické podmienky školy:

  Máme zriadené dve počítačové učebne, 15 tried má interaktívnu tabuľu. Máme digitálne fotoaparáty, digitálne kamery, dataprojektory. Žiaci majú možnosť pracovať s robotickou stavebnicou LegoDacta, na vyučovaní môžu využívať robota Nao. Zamestnanci školy spracovávajú agendu pomocou programu ASC agenda. Pracujú s elektronickou triednou knihou,triednym výkazom a klasifikačným záznamom. Každý pedagóg má k dispozícii notebook

  a k tomu sú 3 počítače v zborovni školy s prístupom na internet. Ďalej majú k dispozícii výkonné kopírovacie stroje.

  Škola má zavedený kamerový systém na zlepšenie bezpečnosti žiakov a ochranu majetku a elektronický prihlasovací systém na evidenciu dochádzky zamestnancov.

  Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno - technické, bezpečnostné a zdravotno-hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie t.j. pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1, pre 2.stupeň ISCED 2.

  § 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, kde škola dosahuje dobré výsledky (silné stránky)

  • individuálny prístup k žiakom, k žiakom s vývojovými poruchami, individuálny prístup a pomoc

  . máme odborných zamestnancov žiakom so zdravoným znevýhodnením :

  • vlastný školský špeciálny pedagóg

  • vlastný školský psychológ

  • celodenný výchovný systém - vytvorili sme klubovňu, kde sa žiaci školy môžu pripravovať na vyučovanie a pracovať na zaujímavých výchovných aktivitách pod vedením pedagógov

  • pripravenosť žiakov na stredné školy, úspešnosť v prijímaní na stredné školy

  • počítačová gramotnosť žiakov a učiteľov

  • vybavenosť tried IKT technikou a výučbovými softvérami,

  • lyžiarsky kurz a škola v prírode

  • akcie celoškolského charakteru (súťaže, oslavy, karneval, tematické dni, Vianočná akadémia, Slávnostná akadémia)

  • účasť žiakov na vzdelávacích a športových súťažiach ( SJL,GEO,ANJ, NEJ, MAT, HUV,VYV,TEV)

  • environmentálna výchova - zber papiera, Deň Zeme, Týždeň zdravia,

  • práca školského klubu detí,

  • kvalita jedál v školskej jedálni,

  • otvorené vzťahy medzi vedením školy a zamestnancami,

  • výzdoba školy, pracovné prostredie,

  • dobré podmienky pre športové aktivity žiakov,

  • veľmi dobrá spolupráca so ZRPŠ,

  • kvalifikovanosť pedagogického zboru,

  • konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov , ochota vedenia školy a vyučujúcich riešiť problémy žiakov,

  • prezentácia školy - web stránka, regionálna tlač,

  • otvorenie školy verejnosti

  • ponuka voľno časových aktivít pre žiakov - krúžky,

  • medzinárodná družobná spolupráca,

  podpora robotickej výučby - konštrukcie robotov, podpora a rozvoj logického a strategického myslenia,

  • estiticky upravený areál školy, ktorý môžu využívať žiaci na šport a rozvoj svojích záujmov,

  • podpora duálneho vzdelávania

  Oblasti k zlepšeniu a rezervy (slabé stránky)

  • nedostatok priestorov pre ďalšie kmeňové triedy

  • nedostatok priestorov pre školský klub detí - je umiestnený v triedach 1.st.

  • chýba spoločenská miestnosť a ďalšia špeciálna trieda pre IKT

  • potreba opravy budovy školy - zateplenie

  • zvýšiť aktivitu žiakov zapájania sa do vedomostných súťaží,

  • naďalej pokračovať vo vzdelávaní sa pedagógov

  • zlepšovať komunikáciu so žiakmi v oblasti medziľudských vzťahov, predchádzať šikanovaniu v triedach ( hlavne v čase prestávok)

  • komplikovaná komunikácia so zákonnými zástupcami problémových žiakov,

  • množstvo administratívnej práce

  • nezáujem časti žiakov a rodičov o dianie v škole - slabá účasť zák.zástupcov na rodičovských združeniach,

  Šk. roka výrazne oslabilo prechod na dištančné vyučovanie a vzdelávanie žiakov. Prešli sme operatívne na vyučovanie cez interent (TEAMS), Výraznou nevýhodou je nielen slabé technické vybavenie a zrozumiteľnosť, ale hlavne to, že máme vysoký počet žiakov, ktorí namajú prístup k intrnetu a ani nemajú doma počítač. Vyučovali sme formou roznosu pracovných listov. Aj keď oproti minulému šk. roku to bolo oveľa efektívnejšie, nemôžeme vyjadriť spokojnosť so zapájaním žiakov sa na dištančné vyučovanie. Najväčší problém vnímame u žiakov zo SZP, ktorí sa minimálne zapájali a plnili úlohy formou pracovných listov.

  § 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP:

  Integroví žiaci v jednotlivých triedach sú v celkovom počte 34 žiakov.

  Žiaci s ŠVVP vzdelávaní v špeciálnej triede v počte 9.

  § 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 44 / počet dievčat 19

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 66 / počet dievčat 35

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 6 / počet dievčat 4

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov000151420

  § 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

  Prihlásení na SŠ

  Prehľad po ročníkoch ako boli rozoslané za základe žiadosti rodičov prihlášky na stredné školy.

  Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021

  (v 9. r.):

  Názov školy

  5.ročné

  4.ročné

  3.ročné

  2.ročné

  spolu

  Gymnázia

  0

  0ch/3d

  0

  0

  0ch/3d

  SOŠ

  1ch/1d

  5ch/11d

  4ch/5d

  1ch/0d

  11ch/17d

  Spojená škola internátna OU, Michalovce

  0

  0

  1ch/0d

  0

  1ch/0d

  Spolu

  1ch/1d

  5ch/14d

  5ch/5d

  1ch/0d

  12ch/20d

   

  Spolu: 32 žiakov

   

  Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 desiatym rokom :

  Názov školy

  3.ročné

  2.ročné

  Spolu

  SOŠ

  0

  2ch/3d

  2ch/3d

  Spojená škola internátna OU, Michalovce

  2ch/0d

  0

  2ch/0d

                         Spolu

    2ch/0d

  2ch/3d

  4ch/3d

   

  Spolu: 7 žiakov

  Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 desiatym rokom ( PP ):

  Trieda

  chlapci

  dievčatá

  Spolu

  VII.A

  0

  1

  1

  VIII.B

  0

  1

  1

  VIII.A

  2

  2

  4

  IX.B

  0

  2

  2

  IX.A

  8

  4

  12

  Spolu

  10

  10

  20

   

  Spolu: 20 žiakov

        Spolu  povinnú školskú dochádzku konči  59 žiakov.

  § 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

  Prijatí na SŠ

  Tak ako boli prihlášky zaslané, boli žiaci aj prijatí na jednotlivé školy, prípadne išli so pracovného pomeru (PP).

  V určených termínoch boli zaslané prihlášky žiakov na stredné školy. V máji 2021 sa uskutočnilo prijímacie konanie na stredné školy, kde naši žiaci sú rozmiestnení  takto:

   

  Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021

  (v 9. r.):

  Názov školy

  5.ročné

  4.ročné

  3.ročné

  2.ročné

  spolu

  Gymnázia

  0

  0ch/3d

  0

  0

  0ch/3d

  SOŠ

  1ch/1d

  5ch/11d

  4ch/5d

  1ch/0d

  11ch/17d

  Spojená škola internátna OU, Michalovce

  0

  0

  1ch/0d

  0

  1ch/0d

  Spolu

  1ch/1d

  5ch/14d

  5ch/5d

  1ch/0d

  12ch/20d

   

  Spolu: 32 žiakov

   

  Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 desiatym rokom :

  Názov školy

  3.ročné

  2.ročné

  Spolu

  SOŠ

  0

  2ch/3d

  2ch/3d

  Spojená škola internátna OU, Michalovce

  2ch/0d

  0

  2ch/0d

                         Spolu

    2ch/0d

  2ch/3d

  4ch/3d

   

  Spolu: 7 žiakov

  Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 desiatym rokom ( PP ):

  Trieda

  chlapci

  dievčatá

  Spolu

  VII.A

  0

  1

  1

  VIII.B

  0

  1

  1

  VIII.A

  2

  2

  4

  IX.B

  0

  2

  2

  IX.A

  8

  4

  12

  Spolu

  10

  10

  20

   

  Spolu: 20 žiakov

        Spolu  povinnú školskú dochádzku konči  59 žiakov.

  § 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCvMCvSjDEJDRVETVFIGFYZGEOHRCHUVHPVCHEIFV
  0. A           1,29   
  I. A               
  I. B5          5   
  II. A1,61         1,31,17   
  II. B3,3         3,42,75   
  III. A1,7          1   
  III. B3,33          1,36   
  IV. A1,82          1,32   
  IV. B2,78          1,15   
  V. A2,292,48  1,88    2,2 1,04   
  V. B2,883,88  3,63    3,5 1,89   
  VI. A2,112,56  2,56   2,742,96 1,19   
  VI. B4,294  4   4,074,29 1,93   
  VI. Cš 2,67  2   21,67 1,57   
  VII. A3,474  4,06  2,433,844 1,95 4,06 
  VII. B2,292,48  2,57  2,52,523,05 1,38 2,29 
  VIII. A2,422,58  2,79  2,893,112,79 1,63 3,32 
  VIII. B2,272,73  2,64  2,333,142,59 1,45 3,14 
  IX. A2,673,5  3,64  2,253,433,79   3,79 
  IX. B2,572,38  2,29  12,382,48   2,48 

  TriedaINFMATMVPMIFNAVNEJOBNOBVPhpPCPPRACVPRVPPRIPr
  0. A 2,57         2,07   
  I. A               
  I. B 5             
  II. A 1,83             
  II. B 3,55             
  III. A12         1 1,7 
  III. B2,753,43         1,14 3,08 
  IV. A1,182,36         1,23 2,27 
  IV. B2,783,3         1,15 3,26 
  V. A1,582,35         2   
  V. B3,753,5             
  VI. A1,262,11    2,15        
  VI. B2,364    3,79        
  VI. Cš1,712,292,14   1,33    1,14   
  VII. A2,163,44   4,293,83        
  VII. B1,192,76   2,252,19        
  VIII. A1,532,95   22,37        
  VIII. B1,232,82   2,142,14        
  IX. A 3,36    3,36    1,5   
  IX. B 2,67   2,712,24        

  TriedaPKAREPRGZRGZaVVRKSRUJSJSJLSprSVPSKZTCHVTECHTSVTEV
  0. A       2,711     1,07
  I. A        1      
  I. B5      51      
  II. A1,61      1,911    1,04 
  II. B3,5      3,91    1,95 
  III. A       2,21    1 
  III. B  2,5 2  3,431,29    2,21 
  IV. A       2,591    1,24 
  IV. B  3 3  3,21    2,2 
  V. A       2,121 1,17 2,171,04 
  V. B       3,251,13 2 2,131,36 
  VI. A       2,71 1,07 2,561 
  VI. B       4,211,14 2 1,571,71 
  VI. Cš       2,431    2,29 
  VII. A     4,5 41,15   2,841,83 
  VII. B     1,43 2,91   1,711,38 
  VIII. A     3,25 3,421   1,741,37 
  VIII. B     3,08 2,731   21,45 
  IX. A       41,5   3,582,71 
  IX. B     2,33 2,521   1,381,55 

  TriedaTHTVDVEUVAPVLAVoľnočasové aktivityVMRVYUVYVVzdelávacia oblasťZANZEMZVaZMP
  0. A        1,79    
  I. A             
  I. B        5    
  II. A        1,09    
  II. B        2,45    
  III. A    1,65   1    
  III. B  3,5 3,33   1,29    
  IV. A    2,23   1,36    
  IV. B  2 3,3   1,37    
  V. A    3   1,08    
  V. B        1,11    
  VI. A        1,26    
  VI. B        1,29    
  VI. Cš    2,25   1,57    
  VII. A        1,58    
  VII. B        1,43    
  VIII. A        1,47    
  VIII. B        1,27    
  IX. A        1,57    
  IX. B        1,24    

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  0. A141400
  I. A181442
  I. B201442
  II. A252032
  II. B211740
  III. A201912
  III. B181314
  IV. A222101
  IV. B212001
  V. A262501
  V. B198011
  VI. A272340
  VI. B15852
  VI. Cš6600
  VII. A231346
  VII. B211830
  VIII. A191414
  VIII. B201730
  IX. A6006
  IX. B1100

  § 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  Bežné výdavky -------------------- 1 002 132,- €

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  Príspevok - poplatok ŠKD ...................................844.-€

  Príspevok - stravné ŠJ .....................................8 796,68€

  Dotácia zriaďovateľa ŠJ ................................15 473,72€

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  Vzdelávacie poukazy -................9 952,.€

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Dary .........................................2 440.40€

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Finančné príspevky získané na plnenie projektov:

  SME IN .............................25 755,35€

  Letná škola ....................... 1 600,- €

  Čítame radi ....................... 800,- €

  ÚPSVaR "Ľudské zdroje"...5 624,32€

  § 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

  Voľnočasové aktivity

  Ponuka voľnočasových aktivít bola široká. Realizácia však bola výrazne obmedzená a sťažená Covid opatreniami. Krúžky a záujmové útvary boli od konca októbra vedené hlavne dištančnou formou.

  V ponuke na šk. rok boli tieto záujmové útvary.

  Názov záujmového krúžku
  Anglicky s Angličanmi
  Angličtina
  Biológia v mobile
  Cvičenia z matematiky
  Geografia hrou
  Hravé čítanie
  Hravé učenie
  Hudobník
  Kniha je môj kamarát
  Knihomole
  Matematika hrou
  Mladí novinári
  Mladý hudobník
  Mravček
  Precvičme si pravopis
  Psychológia hrou
  Robotický krúžok
  Šachový krúžok
  Šikovné ruky
  Šikovníček
  Športové hry
  Volejbal
  Vševedko
  Výtvarný krúžok

  § 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

  Spolupráca školy s rodičmi

  Škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami:

  - na rodičovských združeniach formami pravidelných stretnutí na rodičovských združeniach - plenárne a konzultačné RZ (po dvakrát v roku), RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka (1-krát v roku),

  - žiakov končiacich PŠD formou konzultačných hodín, ktoré koordinuje výchovný poradca,

  - poskytuje možnosť stretnutí zákonných zástupcov s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi, s vedením školy aj mimo rodičovských združení napr. formou konzultačných hodín pedagógov,

  - neformálnymi aktivitami ako športovými stretnutiami, karnevalu, vianočná burza, dní otvorených dverí.

  ZŠ dlhodobo spolupracuje s inými subjektmi z oblasti školstva a iných rezortov:

  - s ZŠ a MŠ v rámci Spoločného obecného úradu - školstvo so sídlom vo Vinnom,

  - s Centrom pedagogicko - psychologickou poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno - pedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach,

  - s obecným športovým klubom a s obecným klubom stolného tenisu,

  - úradom práce sociálnych vecí a rodiny, obvodné a okresné policajné zbory,

  - poslancami obecných zastupiteľstiev a starostov spádových obcí,

  - s obecnou knižnicou,

  - so zdravotným strediskom v Budkovciach.

  - s OZ Gazda Budkovce. Veľmi si ceníme túto spoluprácu, v rámci ktorej majú možnosť žiaci získať pozdnatky od ľudí - pamätníkov o svojom regióne, o histórii obce Budkovce a jej okolia, o spôsobe života predkov

  Spolupráca školy a rodičov je na dobrej úrovni. Výraznejšie ju vidieť u rodičov primárneho vzdelávania. Spolupráca s rodičovským združením školy je veľmi dobrá. Spolupracujeme na mnohých aktivitách školy - karneval, ocenovanie žiakov za vzdelávacie a výchovné výsledky, plavecký výcvik a ďalšie. Do budúcich rokov je potrebné zlepšiť zapojenosť väčšieho počtu rodičov do života školy.

  Spolupráca bola v tomto šk. roku výrazne ovplyvnená opatreniami Covid 19 a bola hlavne formou online. Uvoľnenie a prechod na obvyklý spôsob bol až v mesiaci jún 2021. Rodičovské združenie v priebehu šk. rola bolo formou online s jednotlivými treidnymi učiteľmi. Na plenárnom rodičovskom združení sa rodičia stretli až v mesiaci jún, kedy prebehli aj voľby do rady školy za rodičov. Rodičia mali možnosť komunikovať s učiteľmi v rámci konzultačných hodín, s vedení školy v rámci stránkových hodín. Všetkým podnetom rodičov a zákonných zástupcov bola venovaná potrebná pozornosť a boli aj vyriešené k vzájomnej spokojnosti.

  § 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

  Iné podstatné skutočnosti

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Rozvrh hodín bol zmenený a prispôsobený na online vyučovanie v aplikácii MicrosoftTeams.

  Forma výučby :

  - elektronická (online vyučovacie hodiny v aplikácii Microsoft Teams)

  - printová (pracovné listy na samostatnú prácu s výkladom učiva)

  Metódy výučby:

  - zadávanie online pracovných listov ako napr. na vzdelávací portál www.alf.sk

  - posielanie pracovných listov v printovej podobe spolu s vypracovaným výkladom učiva

  - pridávanie edukačných videí, prezentácii, zábavných testov, tajničiek, pracovných listov, cvičení, výkladu a úloh na rôznych portáloch

  - pridávanei linkov a odkazov na edukačné webové stránky s prístupnené na webovej stránke školy

  - online vyučovacie hodiny pordľa vypracovaného rozvrhu hodín

  Hodnotenie:

  - preibežné, (elektronicky zadané úlohy hodnotené denne prostredníctvom aplikácie messenger, mailom a sms a na vyučovacích online hodinách v aplikácii Microsoft Teams, printové pracovné listy hodnotené - raz za týždeň)

  Spôsob vyučovania:

  Od 26.10.2020 - 5. - 9. ročník prešiel na dištančné vyučovanie

  od 26.11. - 6.12.2020 - karanténa - uzavretá celá škola

  od 11.1.2021 - 0.- 9. ročník - dištančné vyučovanie

  od 8.2.2021 - 0.- 4. ročník + ŠKD - prezenčné vyučovanie

  - 5. -9. ročník - dištančné vyučovanie

  od 22.2. - 1.3.2021 - jarné prázdniny

  od 1.3.2021 - 0. - 4. ročník prezenčné vyučovanie

  - 5. - 9. ročník dištančné vyučovanie

  od 19.4.2021 - prechádza 8. -9. ročník na prezenčné vyučovanie

  od 26.4.2021 - prechádzajú na prezenčné vyučovanie všetky ročníky

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Viera Vajsová

  V Budkovciach: 23.9.2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4.10.2021

  Správa prerokovaná bez pripomienok.

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy pri Zš Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 prerokovala správu dňa : 23.9.2021

  Vyjadrenie : Rada školy nemala žiadne pripomienky

  Predseda rady školy : Mgr. Monika Matočíková v.r.

  Dňa : 23.9.2021

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 bola predložená zriaďovateľovi školy dňa 29.9.2021.

  Vyjadrenie: Správa prerokovaná a prijatá bez pripomienok.

  Starosta obce Ján Lorinc v.r.

  Dňa: 29.9.2021