• Dokumenty

     • Školský vzdelávací program

     •  

                                           

       

          

       

       

       

       

       

       

      ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ   PROGRAM

      1.stupeň ZŠ – ISCED 1,  2.stupeň  ZŠ – ISCED 2

       

       

       

       

      Názov:

       

      Neučíme sa pre školu, ale pre život.

       

       

      NON SCHOOLE SED VITAE DISCIMUS.

      Seneca

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Názov ŠVP

      ŠVP pre 1. stupeň ZŠ v SR, ISCED1 – primárne vzdelávanie

      ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v SR, ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

      Názov ŠKVP

      Neučíme sa pre školu, ale pre život

      Stupeň vzdelania

      ISCED 1,  ISCED 2

      Dĺžka štúdia

      4 roky – ISCED 1

      5 rokov – ISCED 2

      Forma štúdia

      denná

      Vyučovací jazyk

      slovenský

      Druh školy

      štátna

      Názov školy

      Základná škola Budkovce 355

      Adresa

      072 15 Budkovce

      IČO

      3552224

      Riaditeľ školy

      PaedDr. Viera Vajsová

      Zástupcovia riaditeľa školy

      Mgr. Martina Bajužiková, Mgr. Ján Červeňák

      Zriaďovateľ

      Obec Budkovce

      Adresa

      Hradská 244, 072 15 Budkovce

      Dátum schválenia PR

      26.8.2010

      Dátum prerokovania v RŠ

      22.6.2010

       

      Miesto vydania

      Základná škola Budkovce 355, 072 15 Budkovce

       

       

      Budkovce,  26.8.2010                                                                     PaedDr. Viera Vajsová

                                                                                                           riaditeľka školy

      tel.: 056/ 64 03 126

      fax: 056/ 64 93 126

      e-mail : riaditel@zsbudkovce.edu.sk

       

       

       

       

       

       

      I.                  Všeobecná charakteristika školy

       

      1.                  Veľkosť školy

                 Naša ZŠ je plnoorganizovaná škola v Michalovskom okrese. V rámci tohto okresu  je to vidiecka škola s najvyšším počtom žiakov v okruhu 15 km. Je  umiestnená  mimo hlavnej cesty. Na 1.stupni je 9 tried z toho 1. špeciálnu s označením:

      ·                    0.A, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B, IV.Cš.

      Na 2.stupni je 7 tried s označením:

      ·                    V.A, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, IX.A.

      Počet tried – 16, v ročníku priemerne 2 triedy, priemerný počet žiakov v ročníku je cca 19.

      Pri škole pracujú 2 oddelenia školského klubu detí pre žiakov 1. – 4.ročníka.  Celkový počet žiakov v školskom roku 2010/2011 je 315. Sú umiestnení v 6 samostatných budovách – pavilónoch s označením U1, U2, U3, Telocvičňa, Dielňa, Školská jedáleň. Škola má školský dvor,  školské ihrisko, dopravné ihrisko, bežeckú dráhu, dopravné ihrisko, školskú jedáleň a kuchyňu.

       

      2.                  Charakteristika žiakov

                  Sme spádovou školou pre 6 okolitých obcí, ktoré tvoria školský obvod – obec Budkovce, Dúbravka, Slavkovce, Sliepkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce. Školu navštevujú žiaci aj z obcí, v ktorých nie je plnoorganizovaná škola alebo nevyučujú v štátnom jazyku a ktoré netvoria školský obvod – obec Hatalov, Drahňov, Vojany.

                  Prevažná väčšina žiakov dosahuje priemernú úroveň. 40% žiakov tvoria žiaci rómskej menšiny alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, približne 20% žiakov sú tí, ktorých zákonní zástupcovia sú v hmotnej núdzi. Okrem žiakov v bežných triedach máme žiakov začlenených, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.  Po skúsenostiach so vzdelávaním týchto žiakov sme zriadili špeciálnu triedu, kde je počet žiakov so ŠVVP nižší, obsah učiva je prispôsobený ich schopnostiam a zručnostiam, na efektívne využitie času  na hodinách pedagógovia môžu využiť pomoc asistenta učiteľa. Výchovu a vzdelávanie žiakov v špeciálnej triede riadi špeciálny pedagóg. Prácu so žiakmi začlenenými koordinuje výchovný poradca a školský špeciálny pedagóg.

       

      3.                  Charakteristika pedagogického zboru

                  Na škole vyučuje dlhodobo 25 pedagogických zamestnancov.V ŠKD  pracujú 2 vychovávatelia. Viac ako 90 % pedagógov je pedagogicky a odborne kvalifikovaných. Rezervy do budúcna vidíme v zabezpečení  v oblasti cudzích jazykov.

                  Na škole pracuje výchovný poradca a špeciálny pedagóg pre začlenených žiakov. Ak je to možné zamestnávame aj asistentov učiteľa, ktorí sú nápomocní v špeciálnej triede, v 1.ročníku alebo triedach s vysokým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola zamestnáva  externých učiteľov náboženskej výchovy a správcu počítačovej siete.

                  Máme poverených pedagógov – koordinátorov pre oblasť prevencie drogových závislostí a  sociálno - patologických javov, pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, pre zabezpečenie environmentálnej výchovy a plnenie úloh v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.

                  Pedagógovia pôsobia ako vedúci záujmových útvarov, školského rozhlasového rádia Sunny, koordinujú vydávanie  školského občasníka Slnečník a činnosť školského divadla Sunny.

                  Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu. Pri svojej práci aktívne využívajú IKT a počítačovú techniku.

      1. Dlhodobé projekty

       

                  Škola je zapojená a realizuje aktivity v týchto dlhodobých projektov :

      Otvorená škola,

      Škola podporujúca zdravie,

      VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít.

                 Reaguje a vypracováva aj projekty, ktoré ponúkajú rozličné spoločenské, kultúrne, športové organizácie či firmy s cieľom skvalitnenia modernizácie školy. Spolupracuje  na medzinárodnej úrovni so školami v Poľsku a v Českej republike.

       

      1. Spolupráca s rodičmi

       

                  Škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami:

      -          na rodičovských združeniach formami pravidelných stretnutí  na rodičovských združeniach – plenárne a konzultačné RZ (po dvakrát v roku), RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka (1-krát v roku),

      -          žiakov končiacich PŠD formou konzultačných hodín, ktoré  koordinuje výchovný poradca,

      -          poskytuje možnosť stretnutí zákonných zástupcov s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi, s vedením školy aj mimo rodičovských združení napr. formou konzultačných hodín pedagógov,

      -          neformálnymi aktivitami ako športovými stretnutiami,  karnevalu, vianočná burza, dní otvorených dverí.

      ZŠ dlhodobo spolupracuje s inými subjektmi z oblasti školstva a iných rezortov:

      -          s ZŠ a MŠ v rámci Spoločného obecného úradu – školstvo so sídlom vo Vinnom,

      -          s Centrom pedagogicko – psychologickou poradenstva a prevencie  a Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach,

      -          s obecným športovým klubom a s obecným klubom stolného tenisu,

      -          úradom práce sociálnych vecí a rodiny, obvodné a okresné policajné zbory,

      -          poslancami obecných zastupiteľstiev  a starostov spádových obcí,

      -          s obecnou knižnicou,

      -          so zdravotným strediskom v Budkovciach.

      Pri škole je zriadená aj rada školy. Má 11 členov z radov pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov zriaďovateľa, poslancov obecného zastupiteľstva a  rodičov. Zasadá spravidla 4 – krát ročne. Na zasadnutiach sa zaoberá všetkými oblasťami chodu školy.

       

      1. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

       

                  Škola má popri kmeňových triedach  zriadené tieto odborné učebne :

      veľkú telocvičňu,  odbornú učebňu pre vyučovanie  fyziky, chémie a prírodopisu,  informatiky, 4 multifunkčné učebne s moderným IKT vybavením a  pripojením na internet, školskú dielňu, cvičnú školskú kuchynku, krajčírsku dielňu, školskú  knižnicu pre žiakov a učiteľov.

                  K dispozícii je športový areál s bežeckou dráhou a futbalovým ihriskom, školský dvor,  dopravné ihrisko. Didaktické pomôcky sú súčasťou inventáru v kabinetov, tento sa každoročne obnovuje a to v spolupráci s rodičovskou radou, ktorá finančne prispieva na kúpu učebných pomôcok.

                   Máme k dispozícii 13 PC pre žiakov v učebni Informatiky, 6 PC v administratívnych  miestnostiach,  36  notebookov,  rôzne  druhy  softvérov,  výučbové  CD,   6  dataprojektorov, 3 e-Beam tabule, interaktívnu tabuľu, 5 digitálne fotoaparáty, 4 videokamery,  3 multifunkčné zariadenia, 7 tlačiarní, výučbové softvéry, kamerový systém (16 kamier), bezpečnostný systém, 4 keyboardy, sadu bicích nástrojov, 2 gitary, 7 CD prehrávačov, školský rozhlas, ozvučovací systém.

                   Všetky sociálne zariadenia sú vybavené tekutým mydlom, toaletným papierom, hygienickými utierkami a 1 je prispôsobené na bezbariérový vstup.

       

      1. Škola ako životný priestor

       

                  Základná škola smeruje k tomu, aby sa pre školský obvod, ktorý vytvorila, stala vzdelávaco – výchovným, kultúrnym a športovým centrom. Aby sa tým stala, je potrebné neprestajne podporovať a  rozvíjať spoluprácu subjektov – vedenie školy so  zamestnancami, zamestnanci navzájom, zamestnanci a žiaci, žiaci navzájom, školy ako celku s rodičmi i širšou verejnosťou, školy so zriaďovateľom a zástupcami obcí školského obvodu.

                  Ku skvalitneniu týchto vzájomných vzťahov prispieva aj prostredie školy. Veľký dôraz škola kladie na úpravu a estetizáciu interiéru i exteriéru školy – živé kútiky v triedach,  udržiavanie  zelene v areáli školy, postupná obnova budov výmenou okien, inštaláciou žalúzií, obnovou osvetlenia, obnovou školského nábytku, začleňovaním prvkov debarierizácie, inovácia a aktualizácia násteniek v triedach a na chodbách, minigalérie výtvarných prác žiakov, informácie o škole, jej výsledkoch a aktivitách rôznymi formami (články v tlači, web stránka školy,  vystúpenia žiakov atď)

                  Každá trieda má  pridelený rajón v exteriéri školy, o ktorý sa stará. Snahou školy je vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala druhým domovom a bola otvorenou inštitúciou pre partnerov a lokálnu komunitu.

       

      1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

       

                  Dôležitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo najkvalitnejšie podmienky  v tejto oblasti zamestnáva bezpečnostného technika a požiarneho technika, ktorí vedú príslušnú agendu a dohliadajú na bezpečný chod školy. Škola má zabezpečenú aj pracovnú zdravotnú službu.

      Škola zabezpečuje :

             -     dozor nad žiakmi počas vyučovania i v ŠJ,

      -          poučenie žiakov o BOZP a PO všeobecne,  zvlášť pri vyučovaní TEV, TŠV, TCHV, PRI, CHEM, MAT, FYZ, PRV, BIO, GEO a na každej prvej vyučovacej hodine všetkých vyučovacích predmetov, špecificky pred absolvovaním plaveckého, lyžiarskeho výcviku, pred pobytom v škole v prírode a turistickým kurzom, pre exkurziami a školskými výletmi, pred voľnými dňami a v pred prázdninami,

      -          pred absolvovaním plaveckého, lyžiarskeho výcviku, pred pobytom v škole v prírode a turistickým kurzom, pre exkurziami a školskými výletmi sú zákonní zástupcovia formou informačného súhlasu oboznámení s priebehom plánovanej školskej akcie a zabezpečením ochrany žiakov,

      -          školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov školy,

      -          pravidelné kontroly BOZP,

      -          pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, každoročnú kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov,

      -          kontrola telocvičného náradia pred každou vyučovacou hodinou,

      -          zapisovanie nedostatkov v triedach, učebniach a ostatných priestoroch školy do zošita závad a pravidelné odstraňovanie nedostatkov,

      -          evidencia školských úrazov žiakov a pracovných úrazov zamestnancov školy,

      -          zákaz fajčenia v areáli školy a používanie alkoholu a iných omamných látok.

      II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO   

           PROGRAMU

       

      1. Pedagogický princíp školy

       

      Pri tvorení ŠKVP pre 1. stupeň sa zohľadňuje postupný prechod žiaka z predškolského (predprimárneho vzdelávania) a  rodinnej starostlivosti na školské – primárne vzdelávanie. Vytvárame podmienky a predpoklady pre splnenie cieľových zámerov ŠKVP pre ISCED 2  - vytváranie dvoch smerov podľa záujmov,  schopností, zručností a poznatkov žiakov – študijný a výchovný tak, aby sa žiak počas absolvovania stupňa ISCED 1 mal možnosť dostatočne pripraviť a vyprofilovať sa pre pokračovanie štúdia na ďalšom stupni.

      Primárne vzdelávanie poskytuje základ pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov:

      -          položiť základy čitateľskej, matematickej, prírodovednej a informatickej gramotnosti,

      -          pripraviť na potreby celoživotného vzdelávania,

      -          zabezpečiť prípravu žiakov v 1. cudzom jazyku už  v 1.ročníku,

      -          rozvíjať komunikačné schopnosti v ústnych i písomných prejavoch a neverbálne,

      -          položiť základy pracovných zručností a zručností platných pre život,

      -          rozvíjať sa podľa svojich schopností, zručností a záujmov,

      -          naučiť sa učiť sa,

      -          formovať morálne hodnoty založené na ľudskosti, tolerancii,

      -          formovať sociálne vzťahy  založené na úcte, uznaní, priateľstve – rozvíjať schopnosť žiť v kolektíve a s kolektívom,

      -          rozvíjať osobné záujmy, talent, tvorivosť,

      -          umožniť pocítiť úspech, ale i schopnosť prekonať neúspech a prekážky,

      -          naučiť prevziať zodpovednosť za seba a svoje činy.

            Pri tvorení ŠKVP pre 2. stupeň sa zohľadňujú schopnosti a danosti žiakov, ich predpoklady pre štúdium, záujmy a spôsob uplatnenia sa po skončení ZŠ. Vytvárajú sa 2 smery – študijný a výchovný. Študijný smer pripravuje žiakov na štúdium na stredných a vysokých školách. V učebnom pláne sú posilnené predmety vzdelávacieho charakteru. Výchovný smer pripravuje žiakov pre uplatnenie sa v praktickom a rodinnom živote, zároveň motivačne pôsobí na prípadnú zmenu postoja k štúdiu na ďalších stupňoch našej vzdelávacej sústavy. Rozvíja ich záujmy a nadanie v oblasti kultúry,  umenia, pracovných zručností... Žiaci sú do jednotlivých smerov zaradení na základe výsledkov zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky, ktoré dosiahli po ukončení ISCED1 t.j. priemeru známok na konci 4.ročníka takto:

      ·         priemer známok do 3,0 – študijný smer,

      ·         priemer známok do 3,1 – výchovný smer.

      V budúcich rokoch plánujeme rozšíriť kritéria zadelenia o výsledok  výstupného testu, v ktorom žiak preukáže, v akom rozsahu zvládol základné učivo primárneho vzdelávania.

      Nižšie primárne vzdelávanie poskytuje žiakom v študijnom smere podmienky pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov:

      -          získať základné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch,

      -          rozvíjať čitateľskú, matematickú, prírodovednú a informatickú gramotnosť,

      -          rozvíjať potrebu celoživotného vzdelávania,

      -          rozvíjať komunikačné schopnosti v 1. cudzom jazyku a položiť základy pre získavanie základov v 2.cudzom jazyku,

      -          rozvíjať komunikačné schopnosti v rodnom jazyku,

      -          učiť sa učiť sa,

      -          pracovať s informáciami, s ich zdrojmi,

      -          uvedomovať si morálne hodnoty založené na ľudskosti, tolerancii,

      -          formovať sociálne vzťahy  založené na úcte, uznaní, priateľstve – rozvíjať schopnosť žiť v kolektíve a s kolektívom,

      -          rozvíjať osobné záujmy, talent, tvorivosť,

      -          umožniť pocítiť úspech, ale i schopnosť prekonať neúspech a prekážky,

      -          naučiť prevziať zodpovednosť za seba a svoje činy.

      Všeobecne výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriavame na spôsobilosť aktívne využívať IKT vo vyučovacom procese, tvorbu a prezentáciu projektových prác.

      Pre zabezpečenie rastu osobnosti žiakov je dôležité, aby aj pedagógovia profesijne a odborne rástli a sami boli vzorom v celoživotnom vzdelávaní.

       

      2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

       

      Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno – technické, bezpečnostné a  zdravotno – hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie  t.j. pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1, pre 2.stupeň ISCED 2.

      Zameranie školy pre 1. stupeň ZŠ – ISCED1:

      -          výučba 1. cudzieho jazyka (anglický jazyk)  od 1. ročníka,

      -          rozvíjanie digitálnej gramotnosti prostredníctvom informatickej výchovy,

      -          rozvíjanie komunikačných jazykových schopností a čitateľskej gramotnosti,

      -          posilňovanie prírodovednej gramotnosti posilnením voliteľnej hodiny,

      -          základné rozvíjanie telesnej zdatnosti,

      -          poskytovanie spektra záujmových útvarov podľa záujmu žiakov,

      -          rozvíjanie kultúrnej gramotnosti využívaním návštev divadelných predstavení,  výchovných koncertov a organizovaním a zapájaním žiakov do prípravy vlastných predstavení a vystúpení,

      -          poskytovanie základov  dopravnej výchovy na vlastnom  dopravnom ihrisku,

      -          rozvíjanie praktických zručností a schopností,

      -          formovanie zdravej sebadôvery, sebavedomia, sebahodnotenia, empatie a schopnosti pracovať v kolektíve,

      -          upevňovanie samoobslužných činností pri stolovaní v ŠJ a počas pobytu v ŠvP.

      Zameranie školy pre 2.stupeň – ISCED2:

      -        rozdelenie žiakov na základe priemeru známok z vysvedčenia za 4.ročník do študijného a výchovného smeru,

      -        podpora vzdelávania sa v dvoch cudzích jazykoch,

      -        rozšírenie rámcového učebného plánu pre ISCED 2 v štátnom vzdelávacom programe o voliteľné hodiny podľa schopností,  záujmov  a  potrieb žiakov,

      -        rozvíjanie digitálnej gramotnosti prostredníctvom vyučovania Informatiky,

      -        rozvíjanie telesnej zdatnosti,

      -                    poskytovanie spektra záujmových útvarov podľa záujmu žiakov,

      -       rozvíjanie kultúrnej gramotnosti využívaním návštev divadelných predstavení,  výchovných koncertov a organizovaním a zapájaním žiakov do prípravy vlastných predstavení a vystúpení.

       

      3. Profil absolventa 1. stupňa ZŠ

       

      3.1  Charakteristika absolventa 1. stupňa ZŠ

                  Absolvent nadobudol a má osvojené :

      -          základné matematické, čitateľské, pisateľské a prírodovedné gramotnosti,

      -          základy telesnej zdatnosti,

      -          základy vzťahu k umeniu a kultúre, k tradíciám,

      -          základné praktické zručnosti a samoobslužné činnosti,

      -          základy používania štátneho jazyka,

      -          základné komunikačné schopnosti v cudzom jazyku,

      -          základy správnych foriem a techník učenia sa,

      -          základy správnych etických postojov a morálnych hodnôt,

      -          základy pre osvojenie si celoživotného učenia sa.

       

       

      Charakteristika  absolventa 2.stupňa ZŠ

                  Absolvent  má:

      -          svojim vystupovaním robiť dobré meno škole a rodine,

      -          byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,

      -          uzatvára kompromisy a tvorivo rieši problémy,

      -          schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,

      -          starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, je  zodpovedný za svoj život,

      -          je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,

      -          osvojiť si metódy štúdia, vybrať vhodné metódy a formy práce,

      -          dokáže pracovať s informáciami, využíva rôzne zdroje informácií,

      -          ovláda metódy práce s informačnými technológiami,

      -          má schopnosť vnímať umenie, snaží sa porozumieť umelecké prejavy, je si vedomý svojich kvalít,

      -          má schopnosť myslieť ekologicky,

      -          vníma dejiny vlastného národa,

      -          dobre ovláda slovenský jazyk, dokáže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.

       

       

      3.2  Kľúčové kompetencie absolventa

                  Absolvent ISCED 1 má osvojené základy a primerane schopnostiam a veku má osvojené uvedené kompetencie:

      a)      sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):

      -          súvisle a výstižne písomne a ústne komunikovať v štátnom jazyku,

      -          vyjadrovať svoj názor, načúvať iným, reagovať a diskutovať,

      -          rozumie čítanému a počutému textu, dokáže ho interpretovať, rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie,

      -          rozumie cudziemu jazyku v bežnej komunikácii, chápe krátky čítaný či hovorený text, má osvojené niektoré gramatické pravidlá, ktoré vie využiť ich v písomnom i ústnom prejave primerane svojmu veku,

      -          chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

      b)     kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:

      -          používa základné matematické myslenie pri riešení praktických problémov z každodenného života,

      -          dokáže používať logické myslenie,

      c)      kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií:

      -                    vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

      -                    získa schopnosť využívať základné zručnosti práce s počítačom a internetom,

      -                    vie používať vyučovacie programy na CD,

      -                    dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

      -                    vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené vś využívaním internetu a IKT,

      -                    adekvátne veku vie vyhľadávať informácie na inetrnete,

       

      d)     kompetencia učiť sa učiť:

      -          pozná základy niekoľkých techník učenia sa,

      -          osvojí si nové teoretické a praktické poznatky,

      -          zvláda a premieňa svoj temperament,

      -          dokáže zhodnotiť svoj systém učenia sa,

      -          uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

      e)      kompetencia riešiť problémy:

      -          vníma a sleduje problémové situácie v škola v svojom okolí, primerane svojmu veku navrhuje riešenia,

      -          pri riešení problémov hľadá a skúša viaceré možnosti riešenia, dokáže posúdiť ich správnosť,

      -          na základe získaných skúseností dokáže riešiť podobné problémy,

      -          pokúša sa riešiť problémy  a konflikty primeraným a humánnym spôsobom,

      f)       osobné, sociálne a občianske kompetencie:

      -          má schopnosť vytvárať správne sociálne vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi na báze priateľstva, úcty, vzájomného rešpektovania,

      -          vie empaticky pochopiť druhého a pomôcť mu,

      -          uvedomuje si vlastné silné i slabé vlastnosti, využíva svoje schopnosti a záujmy v rozvoji samého seba, ale i v prospech kolektívu,

      -          vie tvorivo a aktívne pracovať a komunikovať  v skupine,

      -          používa základy slušného spoločenského správania,

      -          uvedomuje si svoje práva a povinnosti,

      -          dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

      -          stará sa o svoje fyzické a psychické zdravie,

      -          dokáže prinášať aj prijímať nové nápady,

      -          svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

      -          rešpektuje menšiny,

      g)      kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

      -          má schopnosť vnímať a chápať umenie i kultúru,

      -          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základne kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

      -          rozvíja  vlastné umelecké vlohy a zapája sa do kultúrnych podujatí,

      -          pozná pravidlá spoločenského kontaktu,

      -          ovláda normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku,

      -          cení si kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

      -          rešpektuje vkus iných a dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

      -          je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr,

      -          získal zdravé sebavedomie a sebadôveru, budovať svoj pozitívny sebaobraz.

       

       

           Absolvent ISCED 2 má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

      a)      kompetencia k celoživotnému učeniu sa:

      -          chápe potrebu autonómneho učenia sa pre osobný rozvoj,

      -          pri osvojovaní nových poznatkov uplatňuje  vhodné stratégie učenia sa, teda dokáže  riadiť svoj proces učenia sa,

      -          dokáže uplatniť kritické myslenie pri hodnotení informácií, ich triedení, spracovaní a praktickom využití,

      -          dokáže seba hodnotiť, prijímať hodnotenie v rámci spätnej väzby, uvedomuje možnosti svojho rozvoja,

       

      b)     sociálne komunikačné kompetencie:

      -          dokáže  využívať rôzne  formy komunikácie pri práci s informáciami,

      -          vie použiť vhodné formy prejavu (ústne a písomné) v zodpovedajúcej situácii,

      -          efektívne využíva IKT,

      -          vie prezentovať seba a výsledky svojej práce na verejnosti,

      -          dokáže primerane komunikovať v rodnom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch,

      -          pri  komunikácii chápe dôležitosť výberu vhodných komunikačných foriem za účelom efektívnej spolupráce s dodržiavaním práv a povinností s prevzatím osobnej zodpovednosti,

      c)      kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky:

      -          používa  matematické  myslenie na  riešenie praktických  problémov  v  každodenných   

                 situáciách, 

      -          používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

      -          používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom  vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov,

      d)     kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií:

      -         má  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

      -         používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

      -          dokáže  vytvoriť  jednoduché  tabuľky  a  grafy  a pracovať  v jednoduchom  grafickom prostredí,

      -         je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, dokáže pracovať s digitálnym fotoaparátom a upravovať fotky,

      -         dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,           

      e)      kompetencia riešiť problémy:

      -          uplatňuje  pri  riešení  problémov  vhodné  metódy  založené  na  analyticko-kritickom

                 a tvorivom myslení,

      -          je  otvorený  (pri  riešení  problémov)  získavaniu  a    využívaniu  rôznych,  aj  inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

      -          dokáže  spoznávať  pri  jednotlivých  riešeniach  ich  klady  i zápory  a  uvedomuje  si  aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

      -          má predpoklady na  konštruktívne a kooperatívne riešenie  konfliktov,

      f)       kompetencie občianske:

      -          uvedomuje  si  základné  humanistické  hodnoty,  zmysel  národného  kultúrneho            dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

      -          vyvážene  chápe  svoje  osobné  záujmy  v spojení  so  záujmami  širšej  skupiny,  resp. spoločnosti,

      -          uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

      -          je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti, 

      -          má  predpoklady  zainteresovane  sledovať  a  posudzovať    udalosti  a  vývoj  verejného života  a   zaujímať  k nim  stanoviská, aktívne  podporuje  udržateľnosť    kvality  životného prostredia,

      g)      kompetencie sociálne a personálne:

      -          dokáže  na  primeranej  úrovni  reflektovať  vlastnú  identitu  a  budovať  si  vlastnú           samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

      -          vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

      -          osvojil  si  základné  postupy  efektívnej  spolupráce  v skupine  -  uvedomuje  si  svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných  cieľov,

      -          dokáže  odhadnúť  a korigovať  dôsledky  vlastného  správania  a konania  a   uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

      h)     kompetencie pracovné:

      -          dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje           výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

      -          je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

      -          chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,

      -          dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

      i)        kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti:

      -          dokáže  inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové projekty           so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

      j)       kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

      -          dokáže  sa  vyjadrovať  na  vyššom  stupni  umeleckej  gramotnosti  prostredníctvom          vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia,

      -          dokáže  sa  orientovať    v  umeleckých  druhoch  a štýloch  a  používať ich  hlavné          vyjadrovacie prostriedky,

      -          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

      -          cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície,

      -          pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

      -          správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

      -          je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

       

      4. Pedagogické stratégie

      Podporujeme a  uplatňujeme nasledovné spoločné postupy:

      -       využívanie rôznych zdrojov informácií,

      -       využívanie IKT a rôznej didaktickej techniky vo vyučovaní,

      -       efektívnu prácu s rôznymi zdrojmi informácií (tlačenými, elektronickými a pod.)

      -       využívanie školskej a obecnej knižnice, internet v mimovyučovacom čase, na domácu prípravu,

      -       tvorbu a prezentáciu samostatných a skupinových projektov.

      Používané metódy práce:

      ·         slovné  -    výklad, rozprávanie, vysvetľovanie, opis, prednáška, rozhovor, beseda, dialóg, samostatná práca žiakov, práca vo dvojici/v skupine, frontálna práca,

      ·         názorné –  demonštrovanie, exkurzie, návštevy kultúrnych inštitúcií,

      ·         praktické – analyticko- syntetické, induktívne, deduktívne,

      ·         všeobecno-didaktické – informačno – receptívne, reproduktívne, problémové                                                     výklady, heuristické, brainstorming.

            Začleňovanie prvkov alternatívnych pedagogických koncepcií: problémové vyučovanie, kooperatívne (skupinové) vyučovanie, vyučovanie tvorivo humanistické, projektové, dalton.

      Rozvoj komunikačnej kompetencie dosiahneme:

      -       používaním spisovnej formy jazyka,

      -       využívaním knižného fondu školskej knižnice a spolupráca s obecnou knižnicou,

      -       rozvojom medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami.

       

      Rozvoj kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:

      -          využívaním zriadených multifunkčných učební a učební IKT,

      -          využívanie rôznych zdrojov informácií a IKT vo vyučovaní,

      -          využívanie foriem a metód práce, ktorými získané vedomostí a zručnosti uplatnia v praktickom bežnom živote,

      -          organizácia výcvikov – škola v prírode, turistický kurz, plavecký kurz.

      Rozvoj kompetencie učiť sa učiť:

      -                    motivovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie voľbou metód a stratégií pre 

           aktívne a efektívne učenie ,

      -       učiť žiakov využívať vedomosti a zručnosti získané v jednotlivých vzdelávacích

      -       zavádzanie efektívnych metód práce.

           Rozvoj  kompetencií  oblastiach  pre  vlastný  rozvoj  a  pre  životnú  a  profesijnú

           orientáciu:

      -       orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie

            vnútornej motivácie,

      -          orientovať sa na pozitívne hodnotenie,

      -          rozvoj tvorivého myslenia.

      Rozvoj kompetencie riešiť problémy:

      -                      výchova k uvedomelému dodržiavaniu stanovených pravidiel,

      -         rôzne formy spolupráce – tímová práca, práca vo dvojici, samostatná práca – vedieme žiakov k vzájomnej pomoci a rešpektu

      -                      spolupráca s CPPP, CŠPP a inými inštitúciami.

      Rozvoj osobných, sociálnych a občianskych kompetencií:

      -                      učiť žiakov rozvíjať a chrániť fyzické a duševné zdravie,

      -                      starostlivosť o deti so ŠVVP, deti s nadaním pre isté činnosti.

      Rozvoj kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

      -                      návštevy kultúrnych podujatí,

      -                      organizovanie kultúrnych aktivít v škole,

      -                      prípravou a zapájaním sa do tematických akadémií a iných kultúrnych vystúpení.

      Rozvoj kompetencie smerujúcej k iniciatívnosti a podnikavosti:

      -       učením, ako organizovať a plánovať svoju práce,

      -       formou činnosti žiackeho parlamentu – podporiť iniciatívnosť a kreativitu pri organizovaní školských akcií a pri zabezpečovaní chodu školy,

      -       podporou práce  v tímoch – žiak preberá osobnú zodpovednosť za výsledky spoločného diela,

      -       pozitívnym oceňovaním za kreativitu.

      Rozvoj kompetencií pracovných:

      -          podporou zmysluplného využívania času formou mimoškolskej činnosti v krúžkoch a v ŠKD,

      -          zoznamovanie s profesiami, utváraním predstavy o reálnej podobe ich budúceho povolania ako formy prípravy na správnu voľbu ďalšieho štúdia,

      -          rozvojom a podporou hodnotenia svojej práce alebo práce spolužiaka,

      -          ustanovenie a dodržiavanie stanovených pravidiel, chránením si svojho zdravia a zdravia iných,  podporou vzorného plnenia povinností,

      -          zapájaním sa do realizácie projektov.

      Rozvoj kompetencie v oblasti informačných a  komunikačných technológií:

      -          aktívnym používaním IKT pri učení,

      -          používaním výučbových programov a CD,

      -          podporou práce  s internetom – uvedomovať si riziká spojené s jeho používaním,

      -          komunikáciou elektronickou formou,

      -          zadávať vyhľadávanie a spracovanie informácií na internete.

      Rozvoj kompetencie k celoživotnému učeniu sa:

      -          učením sa, že pri práci robíme aj chyby, ale dokážeme ich napraviť,

      -          podporou trpezlivej práce, povzbudzovaním seba a iných k lepším výkonom.

      Rozvoj kompetencie uplatňovať základy matematického myslenia a základných schopnosti poznávať oblasť vedy a techniky:

      -          rozvíjaním komunikácie v matematickom jazyku,

      -          učením schopnosti argumentovať,

      -          používaním technických zariadení, prístrojov a používanie údajov k nim patriacich,

      -          budovaním pozitívneho postoja k matematike,

      -          ukážkou spôsobov, ako využiť teoretické poznatky v riešení modelových príkladov.

       

      4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

             Škola vzdeláva aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) aj žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo vyplýva z regionálnych špecifík. Vzdeláva ich zriadením špeciálnych tried alebo začlenením týchto žiakov do bežných tried. Pri práci s týmito žiakmi vyučujúcim môžu pomáhať asistenti učiteľa. Prácu vyučujúcich, triednych učiteľov a asistentov koordinuje vedenie školy v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a školským špeciálnym pedagógom. Tento zabezpečuje včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, špeciálnymi metódami a formami vyučovania i osobitým hodnotením. Cieľom školy je vychovávať a vzdelávať žiakov v rámci princípu humanizmu a rovnakých šancí pre všetkých s plným rešpektovaním zdravotného znevýhodnenia a narušenia funkcií vnímania, či pozornosti týchto žiakov.

                  a) Zameranie školy:

      Vzhľadom na slabé sociálne a finančné pomery zákonných zástupcov žiakov so ŠVVP neprejavujú títo záujem o plnenie PŠD svojich detí v Špeciálnej základnej škole v Michalovciach. Sme povinní poskytnúť vzdelanie týmto žiakom, preto musíme vytvárať  podmienky na ich vzdelávanie. Orientujeme sa na individuálne začleňovanie žiakov so ŠVVP  do bežných tried. Ide o žiakov s týmito potrebami:

      -           žiaci so zdravotným znevýhodnením,

      -          žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia

      b) Spolupráca so školskými zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie:

      Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov spolupracujeme

      -          s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach (ďalej CŠPP),

      -          s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach (ďalej CPPP),

      -          s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva  a prevencie  v rámci kraja v prípadoch sluchového a zrakového postihnutia.

      c) Odborné personálne zabezpečenie:

      Na základnej škole je zabezpečený odborný servis:

      -          4 špeciálni pedagógovia,

      -          školský špeciálny pedagóg.

      d) Spolupráca s ďalšími objektmi:

                  V prípade potreby škola spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - oddelenie sociálno-právnej prevencie.

      Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami škola veľmi úzko spolupracuje s rodičmi týchto detí, prostredníctvom individuálnych konzultácií.

                 

       

      e) Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi potrebami:

      Na škole je vytvorená učebňa pre individuálne vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne pre vyučovanie v malých skupinách.

      Pre deti s mentálnym postihnutím  škola zabezpečuje učebnice  a pracovné zošity pre špeciálnu základnú školu  pre vzdelávanie vo variante A. Učitelia vytvárajú pre týchto žiakov pracovné listy ako interné učebné pomôcky.

      f)       Individuálne výchovno - vzdelávacie programy:

      Pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami sú vypracované  individuálne výchovno - vzdelávacie programy, kde sú upravené  tieto body výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami:

      A: osobné údaje a zdravotný stav žiaka,

      B: špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby žiaka:

      -          technicko- materiálne a organizačné zabezpečenie  vyučovania,

      -          úprava učebného materiálu,

      -          prípadné úpravy učebného plánu,

      -          prípadné úpravy učebných osnov,

      -          pomôcky, ktoré žiaci využívajú na vyučovaní,

      -          konkrétne úlohy v jednotlivých predmetoch ,

      -          zabezpečenie odbornej participácie špeciálneho pedagóga, psychológa,

      -          spôsob hodnotenia a klasifikácie,

      -          oznámenie triedneho učiteľa ostatným vyučujúcim o žiakovej diagnóze. 

      Individuálny výchovno - vzdelávací program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s učiteľmi predmetov,  v ktorom sú úpravy učebného plánu, osnov a učebného materiálu a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom.

      V termínoch polročnej a koncoročnej klasifikácie  sa vypracúva hodnotenie výsledkov žiaka na základe individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu.

      g) Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami:

      žiaci so zdravotným znevýhodnením týchto metodických pokynov:

      -   Metodický pokyn č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy vydaným MŠ SR, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.mája 2009,

                 - Metodický pokyn č.1/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 ,

      -                     Metodický pokyn č.3/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 ,

      Pri hodnotení a klasifikácii týchto žiakov sa prihliada na  druh ich postihnutia.

      h) Špecifiká, ktoré sú zabezpečované pri vzdelávaní týchto žiakov:

      -          využívanie IKT programov a výučbových CD,

      -          využívanie interaktívnej tabule, e-Beam tabule, ostanej IKT techniky a vybavenia v učebni Dramatickej výchovy (hudobné nástroje, ozvučovacia technika).

       

      5. Začlenenie prierezových tém

            Všetky prierezové témy začleňujeme do jednotlivých predmetov podľa aktuálnosti a vhodnosti obsahu vyučovacích predmetov a sú tiež uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Sprístupňujú sa žiakom tiež formou blokového vyučovania. Jeden blok môže byť rozdelený dve časti a spolu trvá 1 týždeň a bude sa takto realizovať v 1. a v 2.polroku vo všetkých ročníkoch  s vopred určeným obsahom. Okrem toho:

      ·           obsah prierezovej témy  Ochrana života a zdravia sa nachádza  a čiastkovo realizuje v didaktických hrách a účelových cvičeniach, ktoré uskutočníme v októbri a máji/júni  príslušného školského roku,

      ·           Environmentálna výchova je najviac zabezpečovaná aktivitami koordinátora pre environmentálnu výchovu a Školu podporujúcu zdravie,

      ·           prierezovú tému Dopravná výchova budeme realizovať aj praktickým vyučovaním na vlastnom dopravnom ihrisku formou bloku,

      ·           prierezovú téma Osobnostný a sociálny rozvoj chápeme aj ako prevenciu sociálno-patologických javov ako šikanovanie, agresivita, užívanie omamných a návykových látok v rámci protidrogovej prevencie. Podporovať rodinnú výchovu budeme nielen začleňovaním do jednotlivých predmetov, ale aj v rámci aktivít koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

       

      III.  VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY  A HODNOTENIA

       

                 Má 3 úrovne:

      1.                  hodnotenie žiakov

      2.                  hodnotenie pedagogických zamestnancov

      3.                  hodnotenia školy.

       

      1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

       

            Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakov a zákonnému zástupcovia spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol predpísaný obsah, upozorňuje na nedostatky a rezervy, pokroky. Musí mať povzbudivú formu, musí odporúčať a prinášať návody na zlepšenie.  Pre motiváciu žiakov a ich osobnostný rast uplatňujeme hodnotenie i malých zručností, spôsobilostí, vedomostí a pokrokov tak, aby každé dieťa zažilo úspech.

             Žiaci budú hodnotení  podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu a v rámci školského zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto kritériá a pravidlá hodnotenia zverejníme na viditeľnom mieste v škole, na web stránke školy a oboznámime žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Hodnotenie vykonáva učiteľ, využíva sa aj sebahodnotenie žiakov.

            Motivačnú funkciu hodnotenia má posilniť  systém pochvál a pokarhaní na nástenkách v každej triede a vedením diagnostického zošita žiaka, kde vyučujúci zapisujú pochvaly za prácu a aktivitu, ale aj priestupky proti školskému poriadku.

            Hodnotenie žiakov so ŠVVP sa realizuje v zmysle platnej legislatívy a s prihliadnutím na odporúčania z diagnostického posudku.

       

      2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

       

           Podkladmi pre hodnotenie zamestnancov  bude:

      -       hospitačná činnosť vedenia školy,

      -       ďalšie vzdelávanie,

      -       práca so žiakmi v školskej i mimoškolskej činnosti (príprava na súťaže, olympiády a verejné vystúpenia, estetizácia  priestorov školy),

      -       plnenie povinností,

      -       úroveň výsledkov práce zamestnancov,

      -       hodnotenia a spätná väzba zo strany rodičov a Rady školy,

      -       pozorovanie zo strany vedenia školy,

      -       vzájomné hospitácie učiteľov,

      -       hodnotenie učiteľov žiakmi,

      -       rozhovor,

      -       svedomitosť pri plnení úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a mimoriadnych úloh,

      -       kontrola dodržiavania pracovného poriadku (príchody a odchody),

      -       dodržiavanie dozoru, pravidiel BOZ, PO,

      -       kontrola spôsobu vypĺňania pedagogickej dokumentácie,

      -       kontrola účasti na pracovných poradách, zasadnutiach pedagogickej rady, PK, MZ,

      -       kontrola správy kabinetov.

      Plán vnútroškolskej kontroly tvorí prílohu ŠKVP.

       

       

      3. Hodnotenie školy

       

         Hodnotenie sa bude konať najmä na základe spätnej väzby zo strany odbornej a rodičovskej verejnosti ale aj na základe:

      -     pripomienok zamestnancov školy, koncoročných  analýz PK a MZ,

      -     pripomienok žiakov prostredníctvom žiackeho parlamentu,

      -     dotazníkov daných žiakom 1 x za polrok,

      -     zapojeniami a umiestneniami školy v rámci  súťaží a olympiád,

      -     výsledkov umiestnenia žiakov 9.roč. v celoslovenskom testovaní.

       

      Oblasti, kde škola dosahuje dobré výsledky (silné stránky):

      • individuálny prístup k žiakom,
      • vlastný špeciálny pedagóg,
      • pripravenosť žiakov na stredné školy, úspešnosť v prijímaní na stredné školy,
      • počítačová gramotnosť žiakov a učiteľov,
      • vybavenosť školy IKT technikou a výučbovými softvérami,
      • organizovanie  školy v prírode, turistického a plaveckého kurzu,
      • akcie celoškolského charakteru (súťaže, oslavy, karneval, tematické dni, Vianočná akadémia, Slávnostná akadémia),
      • účasť žiakov na vzdelávacích a športových súťažiach ( GEO, MAT, HUV, VYV, TEV),
      • environmentálna výchova - zber papiera, Deň Zeme, Týždeň zdravia,
      • práca školského klubu detí,
      • kvalita jedál v školskej jedálni,
      • otvorené vzťahy medzi vedením školy a zamestnancami,
      • výzdoba školy, pracovné prostredie,
      • dobré podmienky  pre športové aktivity žiakov,
      • veľmi dobrá spolupráca so ZRPŠ,
      • kvalifikovanosť pedagogického zboru,
      • konzultačné hodiny pre rodičov a  žiakov , ochota vedenia školy a vyučujúcich riešiť problémy žiakov,
      • prezentácia  školy – web stránka, regionálna tlač,
      • otvorenie školy verejnosti,
      • ponuka  voľno časových aktivít pre žiakov – krúžky,
      • medzinárodná družobná spolupráca,
      • realizácia projektov.

       

       

       

       Oblasti k zlepšeniu a  rezervy (slabé stránky):

      • zvýšiť  zapájanie žiakov do vedomostných súťaží napr. v jazykoch,
      • naďalej pokračovať vo vzdelávaní sa pedagógov,
      • chýba školský psychológ,
      • množstvo  administratívnej práce,
      • nezáujem časti žiakov a rodičov o dianie v škole – slabá účasť zák.zástupcov na rodičovských združeniach,
      • nedostatok priestorov pre zriadenie špeciálnych učební,
      • školský klub detí je umiestnený v triedach 1.st.,
      • chýba spoločenská miestnosť,
      • potreba opravy budovy školy a výmeny okien v triedach, zefektívnenie kúrenia,
      • potreba vybudovania multifunkčného športoviska,
      • opotrebovaný  školský nábytok.

       

      IV . ŠKOLSKÝ  UČEBNÝ  PLÁN

       

      1.ročník

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      9

      posilnené o 1 hod

      prvý cudzí jazyk

      1

      posilnené o 1 hod

      Matematika a práca

      s informáciami

      matematika

      4

       

      informatická výchova

      1

      posilnené o 1 hod

      Príroda a spoločnosť

      prírodoveda

      2

      posilnené o 1,5 hod

      Človek a hodnoty

      etická /náboženská výchova

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

      SPOLU

       

      22

      5 volit. hodín

       

       

      2.ročník

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      9

      posilnené o 3 hod

      prvý cudzí jazyk

      2

      posilnené o 2 hod

      Matematika a práca

      s informáciami

      matematika

      4

       

      informatická výchova

      1

       

      Príroda a spoločnosť

      prírodoveda

      1

       

      vlastiveda

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická /náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

      SPOLU

       

      23

      5 volit.hodín

       

       

       

       

      3.ročník

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      9

      posilnené o 3 hod

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      Matematika a práca

      s informáciami

      matematika

      4

      posilnené o 1 hod

      informatická výchova

      1

       

      Príroda a spoločnosť

      prírodoveda

      2

      posilnené o 1 hod

      vlastiveda

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická /náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

      SPOLU

       

      25

      5 volit.hodín

       

      5.ročník – študijný smer

       

      Vzhľadom na to, že v šk.roku 2009/2010  iba veľmi málo žiakov 4.ročníka dosiahlo priemer známok na vysvedčení viac ako 3,0, v tomto šk.roku t.j.2010/2011 je vytvorená iba jedna trieda a to v študijnom smere. Pre úspešné plnenie projektu VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít sme v tomto ročníku v študijnom smere učebný plán rozšírili o nové predmety - Dramatická výchova, Škola pre život.

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      Slovenský jazyk a literatúra

      5

       

      prvý cudzí jazyk

      4

      posilnené o 1 hod

      Matematika a práca

      s informáciami

      Matematika

      5

      posilnené o 1,5 hod

      Informatika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a príroda

      Fyzika

      0

       

      Chémia

      0

       

      Biológia

      1

       

      Človek a spoločnosť

      Dejepis

      2

      posilnené o 1 hod

      Geografia

      2

      posilnené o 1 hod

      Občianska náuka

      1

       

      Škola pre život

      0,5

      posilnené o 0,5hod

      Človek a svet práce

      Svet práce

      0

       

      Technika

      0

       

      Človek a hodnoty

      Etická /Náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      Výtvarná výchova

      1

       

      Hudobná výchova

      1

       

      Dramatická výchova

      0,5

      posilnené o 0,5hod

      Zdravie a pohyb

      Telesná s športová výchova

      2

       

      SPOLU

       

      27

      6 volit.hodín

       

       

       

       

       

       

       

      6.ročník – študijný smer

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      Slovenský jazyk a literatúra

      5

      posilnené o 1 hod

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      druhý cudzí jazyk

      2

      posilnené o 1 hod

      Matematika a práca

      s informáciami

      Matematika

      5

      posilnené o 1 hod

      Informatika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a príroda

      Fyzika

      1

       

      Chémia

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Biológia

      1

       

      Človek a spoločnosť

      Dejepis

      2

      posilnené o 1 hod

      Geografia

      2

      posilnené o 1 hod

      Občianska náuka

      1

       

      Človek a svet práce

      Svet práce

      0

       

      Technika

      0

       

      Človek a hodnoty

      Etická /Náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      Výtvarná výchova

      1

       

      Hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      Telesná s športová výchova

      2

       

      SPOLU

       

      29

      6 volit.hodín

       

       

      6.ročník – výchovný smer

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      Slovenský jazyk a literatúra

      4

       

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      druhý cudzí jazyk

      1

       

      Matematika a práca

      s informáciami

      Matematika

      4

       

      Informatika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a príroda

      Fyzika

      1

       

      Chémia

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Biológia

      1

       

      Človek a spoločnosť

      Dejepis

      1

       

      Geografia

      1

       

      Občianska náuka

      1

       

      Škola pre život

      2

      posilnené o 2 hod

      Človek a svet práce

      Svet práce

      0

       

      Technika

      0

       

      Pracovné vyučovanie

      2

      posilnené o 2 hod

      Človek a hodnoty

      Etická /Náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      Výtvarná výchova

      1

       

      Hudobná výchova

      1

       

      Dramatická výchova

      1

      posilnené o 1 hod

      Zdravie a pohyb

      Telesná s športová výchova

      2

       

      SPOLU

       

      29

      6 volit.hodín

       

       

       

       

      7.ročník – študijný smer

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      Slovenský jazyk a literatúra

      5

      posilnené o 1 hod

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      druhý cudzí jazyk

      2

      posilnené o 1 hod

      Matematika a práca

      s informáciami

      Matematika

      5

      posilnené o 1,5 hod

      Informatika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a príroda

      Fyzika

      1

       

      Chémia

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Biológia

      2

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a spoločnosť

      Dejepis

      1

       

      Geografia

      1

       

      Občianska náuka

      1

       

      Človek a svet práce

      Svet práce

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Technika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a hodnoty

      Etická /Náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      Výtvarná výchova

      1

       

      Hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      Telesná a športová výchova

      2

       

      SPOLU

       

      30

      6 volit.hodín

       

       

       

      7.ročník – výchovný smer

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      počet hodín

      Poznámky

      Jazyk a komunikácia

      Slovenský jazyk a literatúra

      4

       

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      druhý cudzí jazyk

      1

       

      Matematika a práca

      s informáciami

      Matematika

      4

      posilnené o 0,5 hod

      Informatika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a príroda

      Fyzika

      1

       

      Chémia

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Biológia

      2

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a spoločnosť

      Dejepis

      1

       

      Geografia

      1

       

      Občianska náuka

      1

       

      Škola pre život

      2

      posilnené o 2 hod

      Človek a svet práce

      Svet práce

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Technika

      1

      posilnené o 0,5 hod

      Človek a hodnoty

      Etická /Náboženská výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      Výtvarná výchova

      1

       

      Hudobná výchova

      1

       

      Dramatická výchova

      1

      posilnené o 1 hod

      Zdravie a pohyb

      Telesná a športová výchova

      2

       

      SPOLU

       

      30

      6 volit.hodín

       

       

       

      Poznámky :

      1. Vyučovacia hodina  má 45 minút.
      2. Náboženská a etická výchova sa vyučuje  s počtom žiakov 12 – 20 a možno v skupine spájať žiakov rôznych tried alebo v prípade poklesu pod 12 žiakov v skupine aj rôznych ročníkov.
      3. Telesná výchova sa vyučuje pre chlapcov a dievčatá oddelene (v paralelných triedach ročníka).
      4. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti predmetu a požiadaviek na BOZP.