• Rada školy

     • RADA ŠKOLY PRI ZŠ JÚLIE BILČÍKOVEJ BUDKOVCE

     • Oznámenie o výsledku volieb Rady školy pri ZŠ Júlie Bilčíkovej

       

                 

      Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 na základe § 2 ods.1 pís. a) zákona 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy  PaedDr. Vierou Vajsovou   oznamuje výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Júlie Bilčíkovej.  

           Do rady školy boli zvolení a delegovaní na obdobie 2016 - 2020:

       

                       1. Mgr. Monika Matočíková - za pedagogických zamestnancov

                       2. Ing. Jana Wiczmándyová - za pedagogických zamestnancov

                      3. Jana Cipošová    - za nepedagogických zamestnancov

                  4. Bc. Edita Jónyová            - za rodičov

                  5. Adela Sabovčíková           - za rodičov

                  6. Radoslav Melník              - za rodičov

                  7. Lenka Lešková                 - za rodičov

                  8. PaedDr. Otília Sabolová  - za zriaďovateľa

                  9. Jozef Zausin                      - za zriaďovateľa

                 10. Andrea Janusková         - za zriaďovateľa

                 11. Ing. Miroslav Tirpák     - za zriaďovateľa

       

       
       

       

             Rada školy sa riadi Štatútom rady, z ktorého vychádza aj plán činnosti rozpracovaný na štyri zasadnutia v kalendárnom roku.