• Profil školy

     • Profil školy

     •  

      Základná škola  Júlie Bilčíkovej,Budkovce 355 je školou, ktorá sústreďuje žiakov z obcí - Budkovce, Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce, Sliepkovce, Dúbravka a Hatalov.

      Počet žiakov 344.

      Počet tried je v tomto školskom roku 20 - na 1. stupni 10, na 2. stupni  10. 

      Máme 3 špeciálne triedy - III.Cš,VI.Cš a VIII.Bš .

       

       Dlhodobý plán rozvoja školy:

      1. Zdravý spôsob života - ochrana zdravia a života,

      - humanizácia výchovno - vzdelávacej práce,

      - starostlivosť o životné prostredie,

      2. Aplikácia informačno - komunikačných technológií

      - naučiť prevažnú časť žiakov pracovať s počítačom, t.j. :

      - ovládať prácu s textovými súbormi,

      - pripravovať prezentácie a M. Power Pointe,

      - naučiť sa pracovať s internetom,

      - naučiť sa vyhľadávať vedomosti na internete

      - vytvoriť podmienky pre využívanie IKT pre rodičov.

      3. Rozvoj medzinárodnej spolupráce :

      - škola nadviazala spoluprácu s okolitými štátmi :

      Nemecko, Poľsko, Česko , Maďarsko.

       

       

      Projektová zapojenosť :

      Teach For Slovakia

      KVAPKA

        Vedma - Volíme adukáciu pre diferencované modely aktivít

       

       

       

      AKTIVITY :

       Zber papiera

      Škola v prírode

       Turistický pobyt

       Vianočná akadémia 

       Slávnostná akadémia ku Dňu matiek

      Školské výlety 

      Školské divadlo Ruky rukaté

      Práca v záujmových útvaroch

      Každoročná prezentácia projektov z vyučovacích predmetov

      Olympiády : matematická, biblická , zemepisná ... 

      Súťaže - Slávik , Ej, Zalužicki poľo,

      Hviezdoslavov Kubín , Klokan,

      Týždeň zdravia

      Plavecký výcvik

      K potrebám predmetov  sú k dispozícii  dve počítačové učebňe,  16 učební s interaktívnymi tabuľami, zrekonštruovaná telocvičňa, multifunkčné ihrisko,  jazyková učebňa, školská dielňa, školská kuchyňka, skleník, miniarborétrum, exteriérová učebňa enviromentálnej výchovy, dopravné ihrisko, učebňa dramatickej výchovy s pódiom.